Not 34 – Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.