Not 5 – Leasingavgifter avseende operationell leasing

Årets kostnader avseende operationell leasing i koncernen uppgår till 104 MSEK (101), varav 1 MSEK (0) avser moderbolaget.

Koncern Moderbolag
2017 2017
Leasingavgifter operationell leasing Minimi leaseavgifter Variabla avgifter Minimi leaseavgifter Variabla avgifter
Byggnader och mark 91 1
Övrigt 13 0 0
Total leasing avgift 104 0 1

 

Operationella leasingskulder förfaller till betalning enligt nedan:

Koncern Moderbolag
Framtida minimileasingavgifters förfall 2017 2016 2017 2016
Inom ett år 96 98 2 0
Mellan ett och fem år 304 283 9 0
Senare än om fem år 316 347
Totalt 716 728 11 0

Väsentliga leasingavtal

Av koncernens operationella leasingavtal hänförs merparten till hyresavtal för de fastigheter där verksamheten bedrivs.