Not 6 – Resultat från andelar i koncernbolag

Moderbolag 2017 2016
Utdelning 98 14
Nedskrivning andelar i koncernbolag -90 -35
Nedskrivning räntebärande fordringar hos koncernbolag -13
Realisationsresultat vid avyttring/likvidation av koncernbolag
Totalt -5 -21