Not 7 – Övriga rörelseintäkter

Koncern 2017 2016
Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 0
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar 1 0
Hyresintäkter 3 2
Återföring av nedskrivna andelar Joint Venture 1) 20
Övrigt 0 2
Totalt 24 4
Moderbolag 2017 2016
Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 0 0
Övrigt 0 1
Totalt 0 1

1) Jämförelsestörande poster.