Not 8 – Övriga rörelsekostnader

Koncern 2017 2016
Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 0 1
Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar 2 1
Omstruktureringskostnader 1) 28 11
Nedskrivning av tillgångar 1) 27 34
Nedskrivning av goodwill 1) 17
Övrigt 5 4
Totalt 79 51
Moderbolag 2017 2016
Netto valutakursförändringar på fordringar/skulder av rörelsekaraktär
Omstruktureringskostnader 1
Totalt 1

1) Jämförelsestörande poster.

Styrelsen i BE Group fattade under andra kvartalet 2017 beslut om att avveckla den olönsamma verksamheten BE Group Produktion Eskilstuna. Engångskostnader om -45 MSEK för avvecklingen belastade resultatet. Denna samt den omstrukturering som beslutades 2016 är till största delen genomförda.

Under 2017 uppgick omsättningen i verksamheterna under omstrukturering till 158 MSEK (289). Det underliggande resultatet uppgick till -28 MSEK (-29).