Not 9 – Finansiella intäkter

Koncern 2017 2016
Ränteintäkter, kreditinstitut 0 0
Ränteintäkter, övriga 0 0
Övrigt 3 3
Totalt 3 3
Moderbolag 2017 2016
Ränteintäkter, koncernbolag 21 21
Ränteintäkter, övriga 0
Totalt 21 21

Samtliga ränteintäkter är hänförliga till finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde.