VD har ordet

ETT NYTT STORT STEG MOT EN STARKARE KONCERN

När vi lägger 2018 till handlingarna kan vi återigen konstatera att arbetet med att utveckla BE Group till ett långsiktigt lönsamt och framgångsrikt företag fortsätter i rätt riktning. Som en följd av detta kan vi uppvisa ytterligare ett år med tillväxt, ett förbättrat resultat och en allt starkare balansräkning.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

BE Group AB (publ) är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader.

Läs mer

Hållbarhetsrapport

Människorna

BE Group är beroende av kompetenta medarbetare för att vara ett framgångsrikt företag. Förmågan att rekrytera, behålla och utveckla kvalificerade medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt.

Verksamheten

BE Group strävar efter att vara en pålitlig partner till sina affärspartners, leverantörer och kunder. Företagskulturen bygger bland annat på det som definieras som koncernens värderingar.

Miljön

BE Group arbetar med att begränsa koncernens miljöpåverkan och har identifierat ett antal områden där man har störst påverkan och kan genomföra förbättringar.

Om BE Group

ETT LEDANDE
STÅLSERVICEFÖRETAG

BE Group är en av de ledande aktörerna i Sverige och Finland och detta är företagets huvudmarknader.

Läs mer

Året i korthet

ÖKAD NETTOOMSÄTTNING OCH STÄRKT BALANSRÄKNING

En sammanfattning av nyckeltal och viktiga händelser under året.

Läs mer

Aktien

STYRELSEN FÖRESLÅR UTDELNING FÖR 2018

Här finns bland annat information om de största aktieägarna och aktieägarstrukturen.

Läs mer