Aktien

BE Group AB är noterat på NASDAQ Stockholm sedan slutet av 2006. Aktien kan enbart handlas på denna marknadsplats. Bolaget har kortnamn BEGR och ingår i sektorn Basic Resources och ISIN-kod SE0008321921.

Den totala omsättningen av BE Group-aktier under 2018 var 3,1 miljoner aktier till ett sammanlagt värde av 154 MSEK, med en genomsnittlig omsättning om 12 386 aktier, eller 0,6 MSEK per handelsdag. På årets sista handelsdag den 28 december 2018 var börskursen för BE Groups aktie 35,95 SEK. Högsta betalkurs under 2018 var 61,90 SEK och årets lägsta betalkurs var 34,40 SEK. Börsvärdet vid årets slut uppgick till 467,7 MSEK.

Aktiekapital och rösträtt

Aktiekapitalet i BE Group uppgick den 28 december 2018 till 260,2 MSEK (260,2) fördelat på 13 010 124 aktier, vardera aktie med ett kvotvärde om 20,00 SEK. I enlighet med bolagsordningen ska bolagets aktiekapital uppgå till lägst 150 000 000 SEK och högst 600 000 000 SEK och antalet aktier ska uppgå till lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier. Varje aktie berättigar till en röst och alla aktier är av samma slag.

Ägarförhållanden

Vid utgången av 2018 hade BE Group 5 151 aktieägare, att jämföra med 5 903 året innan. AB Traction och Catella Småbolagsfond var de två största ägarna. Övriga större ägare framgår av tabellen. Andelen svenskt institutionellt ägande (juridiska personer) utgjorde vid årsskiftet totalt 92,5 procent och det utländska ägandet utgjorde 7,5 procent.

De fyra medlemmarna i koncernledningen hade vid årsskiftet ett sammanlagt innehav i BE Group om 61 700 aktier. Bolagets styrelseledamöter inklusive närstående ägde vid årsskiftet 2 957 808 aktier, varav 40 000 i kapitalförsäkring. BE Group AB ägde 26 920 egna aktier vid utgången av 2018.

Utdelningspolicy och utdelning

Koncernens utdelningspolicy innebär att BE Group över tiden ska dela ut minst 50 procent av resultatet efter skatt. Utdelning ska ske med hänsyn taget till BE Groups finansiella ställning och framtidsutsikter. Styrelsen föreslår utdelning på 1,75 kr per aktie (-) för räkenskapsåret 2018, vilket motsvarar totalt ca 23 MSEK.

Aktieägarkontakt

Ansvarig för aktieägarkontakter är CFO Daniel Fäldt. Bolagets pressmeddelanden distribueras genom Cision och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.begroup.com, i samband med att de offentliggörs. Information om BE Group-aktien uppdateras löpande på bolagets webbplats.

Data per aktie

SEK unless otherwise stated 2018 2017
SEK om inget annat anges 2018 2017
Earnings per share Resultat per aktie 6,13 1,87
Earnings per share after dilution Resultat per aktie efter utspädning 6,13 1,87
Equity per share Eget kapital per aktie 68,67 61,77
Proposed dividend per share Föreslagen utdelning per aktie 1,75
Market price, December 28, latest price paid Börskurs 28 december, senaste betalkurs 35,95 50,00
Market capitalization, December 28, SEK M Börsvärde 28 december, MSEK 467,7 650,5

Största aktieägare 28 december 2018

Shareholders Number of share Capital and votes (%)
Aktieägare Antal aktier Kapital och röster (%)
AB Traction AB Traction 2 902 526 22,3
Catella Småbolagsfond Catella Småbolagsfond 955 476 7,3
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 895 543 6,9
The Pure Circle AB The Pure Circle AB 642 285 4,9
Swedbank Robur Sverigefond Mega Swedbank Robur Sverigefond Mega 614 789 4,7
Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Sverigefond 316 548 2,4
Nordea Livförsäkring Sverige AB Nordea Livförsäkring Sverige AB 247 122 1,9
Nordnet Pensionsförsäkring AB Nordnet Pensionsförsäkring AB 192 497 1,5
Swedbank Försäkring Swedbank Försäkring 162 232 1,3
Old Mutual International IOM ltd Old Mutual International IOM ltd 151 716 1,2
Total, 10 largest shareholders Summa 10 största ägarna 7 080 734 54,4
BE Group´s holding of treasury shares BE Groups innehav av egna aktier 26 920 0,2
Other shareholders Övriga aktieägare 5 902 470 45,4
Total number Totalt antal 13 010 124 100

Aktieägarstruktur 28 december 2018

Holding Number of shareholders Number of shares Capital and votes (%)
Innehav Antal ägare Antal aktier Kapital och röster (%)
1 – 500 1 – 500 4 118 394 966 3,0
501 – 1 000 501 – 1 000 394 295 887 2,3
1 001 – 2 000 1 001 – 2 000 255 376 330 2,9
2 001 – 5 000 2 001 – 5 000 197 621 958 4,8
5 001 – 10 000 5 001 – 10 000 79 556 995 4,3
10 001 – 20 000 10 001 – 20 000 45 649 839 5,0
20 001 – 50 000 20 001 – 50 000 33 1 065 122 8,2
50 001 – 100 000 50 001 – 100 000 11 857 263 6,6
100 001 – 500 000 100 001 – 500 000 14 2 181 145 16,7
500 001 – 1 000 000 500 001 – 1 000 000 4 3 108 093 23,9
1 000 001 – 5 000 000 1 000 001 – 5 000 000 1 2 902 526 22,3
Total Summa 5 151 13 010 124 100

Aktieägande per land 28 december 2018

Sweden Sverige 92,5%
USA USA 2,3%
Isle of man Isle of man 1,2%
Finland Finland 1,1%
Luxembourg Luxemburg 0,7%
Others Övriga 2,2%
Total Summa 100%

Ägarkategori 28 december 2018

Other Swedish legal entities and persons Övriga svenska juridiska personer 35,7
Swedish physical persons Svenska fysiska personer 25,9
Fund management companies Fondbolag 15,6
Insurance companies and pension institutions Försäkringsbolag och pensionsinstitut 11,3
Foreign ownership Utländskt ägande 7,5
Pension foundations Pensionsstiftelser 2,6
Non-categorized legal entities and persons Ej kategoriserade juridiska personer 1,4
Total Summa 100%

Aktiekursens utveckling januari 2015 – december 2018

ISIN kod SE0001852211 Kortnamn på NASDAQ Stockholm: BEGR Källa: SIX Telekurs