Affärsområde
Sverige & Polen

Anders Martinsson

Affärsområdeschef Sverige & Polen

Key data 1) 2018 2017 %
Nyckeltal 1) 2018 2017 %
Shipped tonnage, thousands of tonnes Levererat tonnage, tusentals ton 187 172 9%
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 2 476 2 094 18%
Operating result (EBIT), SEK M 2) Rörelseresultat (EBIT), MSEK 2) 123 78 57%
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 5,0 3,7 1,3%
Underlying operating result (uEBIT), SEK M 3) Underliggande rörelseresultat (uEBIT), MSEK 3) 104 72 45%
Underlying operating margin, % Underliggande rörelsemarginal, % 4,2 3,4 0,8%
Investments, SEK M Investeringar, MSEK 16 10 52%
Average number of employees Medelantal anställda 338 312 8%
1) I resultatet har de koncerngemensamma kostnader som faktureras ut från moderbolaget eliminerats.
2) Rörelseresultatet påverkades av jämförelsestörande poster om 4 MSEK (-7), hänförlig till upplösning av avsättning avseende underhållsbehov av lagerbyggnad i Malmö.
3) Ingår som en del av BE Groups alternativa nyckeltal, se även Alternativa nyckeltal.

Affärsområde Sverige & Polen svarade under 2018 för 52 procent (48) av koncernens nettoomsättning. Affärsområdet innefattar koncernens verksamheter i Sverige bestående av bolagen BE Group Sverige och Lecor Stålteknik samt den polska verksamheten BE Group Polen. De cirka 2 000 kunderna inom bygg- och tillverkningsindustrin får leveranser från lager- och produktionsanläggningar i Malmö, Kungälv, och Norrköping i Sverige samt Trebaczew i södra Polen. Utöver dessa anläggningar har BE Group Sverige lokala försäljningskontor på sammanlagt sju orter. Kundernas storlek och behov varierar kraftigt, de tio största kunderna utgör cirka 22 procent av affärsområdets omsättning. Lokal närvaro, hög servicegrad och god kundförståelse är förutsättningar för att betjäna marknaden. Bland konkurrenterna på marknaden finns SSAB-ägda Tibnor samt Stena Stål som ingår i Stenakoncernen.

BE Group äger 50 procent av bolaget ArcelorMittal BE Group SSC AB i Karlstad, ett stålservicecenter där tunnplåt klipps och spaltas. Bolaget är ett modernt Steel Service Center för bearbetning av tunnplåt och bandplåt med en omsättning på 838 MSEK (783) under 2018.

Lecor Stålteknik erbjuder färdiga prefabricerade stålleveranser till byggprojekt samt broar och industristommar. Verksamheten omsatte 116 MSEK (72) under 2018.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen för året ökade med 18 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 2 476 MSEK (2 094). Rörelseresultatet uppgick till 123 MSEK (78). Justerat för lagervinster på 15 MSEK (13) samt jämförelsestörande poster om 4 MSEK (-7) uppgick det underliggande rörelseresultatet till 104 MSEK (72).

Tonnaget i Distributionsaffären i Sverige har ökat med 4 procent jämfört med föregående år och har bidragit till ett väsentligt förbättrat resultat. Det högre underliggande resultatet för affärsområdet förklaras främst av den fortsatta prisuppgången på stål i kombination med kraftigt förbättrad lönsamhet i produktionsenheten i Norrköping. Det samägda bolaget ArcelorMittal BE Group SSC redovisas enligt kapitalandelsmetoden och årets resultatandel uppgick till 4 MSEK (11).

Fortsatt utveckling

Under 2018 har fokus varit på att fortsätta serva våra kunder på ett professionellt sätt vilket givit positiv effekt i form av ökad omsättning och resultat. Den fortsatta återhämtning som vi sett på priserna under året har också medfört lagervinster. I produktionsaffären har vi sett effekten av det struktur- och effektiviseringsarbete som genomförts och enheten i Norrköping har utvecklats starkt. Många saker har fallit på plats internt men arbetet med att stärka våra marginaler kommer att fortsätta också under 2019. Detta kommer att ske dels genom ett aktivt arbete med att öka och tydliggöra de värden vi skapar och prissätta dessa korrekt, men också genom att effektivisera inköpsprocessen.

Omsättning 1)
MSEK
Rörelseresultat (EBIT) 1)
MSEK
Underliggande rörelseresultat 2)
MSEK

1) Jämförelsesiffror har räknats om med anledning av BE Produktion Eskilstuna.
2) Underliggande rörelseresultat definieras som rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster och justerat för lagervinster och lagerförluster (avdrag för vinster och tillägg för förluster). Se även Alternativa nyckeltal.