Hållbarhetsrapport

BE Groups hållbarhetsarbete bygger på ambitionen att skapa ett ansvarsfullt företagande vilket ska genomsyra hela verksamheten.

BE Groups hållbarhetsarbete bygger på ambitionen att skapa ett ansvarsfullt företagande vilket ska genomsyra hela verksamheten. BE Group ska arbeta för att begränsa organisationens miljöpåverkan samt sträva efter att vara en ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarsfull aktör.

Inom BE Group finns en arbetsgrupp som jobbar med hållbarhetsfrågor och denna grupp består av representanter från koncernens ledningsgrupp, HR samt HSEQ från Sverige och Finland. Gruppen diskuterar aktuella frågeställningar inom de fokusområden som bedöms vara särskilt viktiga för koncernen. Fokusområdena har utvärderats utifrån FNs Global Compacts 10 principer som baseras på internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

BE Groups nyckelintressenter

Både långsiktigt och i det dagliga arbetet påverkar och påverkas företaget av diverse intressenter, bland annat dessa nyckelintressenter:

Intressent Förväntningar på BE Group Exempel på dialogform
Kunder BE Group ska tillföra mervärden till alla kundsegment enligt affärsmodellen och agera lyhört och förtroendeingivande för att stärka relationerna med befintliga kunder och attrahera nya. Dialog förs till exempel via personliga möten, dagliga kontakter, mässor, kundundersökningar och hemsidan.
Medarbetare BE Group ska agera på ett ansvarsfullt sätt både internt och externt för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Våra värderingar är ledord för hur vi ska bemöta varandra i det dagliga arbetet. Dialog förs till exempel via samtal i vardagen, arbetsplatsmöten, medarbetarundersökning, facklig samverkan, internutbildningar, incidentuppföljning och prestations- och utvecklingssamtal.
Aktieägare BE Group ska skapa värden för aktieägarna genom ett ansvarsfullt och vinstdrivande företagande baserat på koncernens affärsmodell och strategier för lönsamhet. Dialog förs till exempel via årsstämma, års- och hållbarhetsredovisning, delårsrapporter, hemsida och investerarträffar.
Leverantörer BE Group ska tillföra mervärden i form av effektiv distribution, lagerhållning, vidareförädling och kunskap om våra marknader. Koncernen strävar efter att stärka hållbarhetsarbetet hos leverantörer genom dialog och kravställning. Dialog förs till exempel via personliga möten, dagliga kontakter, kvartalsmöten och samarbetsprojekt.
Samhälle BE Group vill bidra till en positiv samhällsutveckling genom att skapa arbetstillfällen i den egna verksamheten och hos samarbetspartners. BE Group ska vara en öppen och lättillgänglig aktör som kommunicerar med största möjliga transparens inom ramarna för regler om börspåverkande information. Dialog förs till exempel via studiebesök, samverkansprojekt, nätverk och sponsorskap.

Risker och riskhantering

BE Group har identifierat ett antal risker och osäkerhetsfaktorer för verksamheten. Dessa har delats upp i tre områden, Marknadsrisker, Operationella risker och Finansiella risker. Läs mer om detta under Risker och riskhantering i BE Group i Förvaltningsberättelsen.

Fokusområden

BE Group har identifierat ett antal områden som är särskilt viktiga för koncernen och dessa är indelade i tre fokusområden; Människorna, Verksamheten och Miljön.

Människorna

BE Group respekterar sina anställda och deras mänskliga rättigheter. Alla arbetsplatser ska vara fria från trakasserier och diskriminering. Koncernen strävar efter att skapa och vara en eftertraktad arbetsplats där alla behandlas med lika respekt och värdighet och uppmuntrar en kultur med lika möjligheter och mångfald.

Koncernen har sedan flera år tillbaka en whistle-blowerpolicy vilket innebär att alla anställda har möjlighet att anonymt rapportera när de ser några problem, felaktigheter, olagligt beteende eller oegentligheter gällande BE Groups intressen eller individernas liv och hälsa.

Under 2018 startade koncernens ledningsgrupp projektet Safety first. Detta för att sätta ytterligare fokus på säkerheten på arbetsplatserna. Inledningsvis har det gjorts kartläggningar av några av de största arbetsplatserna inom koncernen och arbetet kommer fortsätta under 2019 med bland annat fler kartläggningar, åtgärdsplaner och utbildningar.

BE Group är beroende av kompetenta medarbetare för att vara ett framgångsrikt företag. Förmågan att rekrytera, behålla och utveckla kvalificerade medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt. Den affärsmässiga kompetensen hos BE Group utvecklas kontinuerligt genom utbildning och rekrytering. Utbildning sker både genom breda program mot många medarbetare och som specialiserade lösningar för enskilda individer.

En gång per år genomför BE Group en koncernövergripande medarbetarundersökning. Målet är att införa ett mer systematiskt och transparent arbetssätt och att säkerställa att de styrkor och förbättringsområden som finns belyses. Resultatet presenteras avdelningsvis och används i en process där varje grupp får arbeta med att ta fram en åtgärdsplan för de förbättringsområden som fastställts.

Rekryterings- och integrationsprojekt i Norrköping

BE Group arbetar med mångfald på arbetsplatserna och drog under 2018 igång ett rekryterings- och integrationsprojekt tillsammans med arbetsförmedlingen i Norrköping med målet att erbjuda nyanlända personer, som hade svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, en fast anställning. Projektet innebar att anställningen skulle börja med fyra veckors praktik, som sedan skulle övergå i sex månaders provanställning med målsättningen att samtliga deltagare skulle erbjudas fast tjänst. En arbetsbeskrivning togs fram och Arbetsförmedlingen identifierade ett tjugotal kandidater som passade in. Efter att ha intervjuat dessa påbörjade elva personer sina anställningar i början av sommaren 2018.

Verksamheten

BE Group är ett handels- och serviceföretag som erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice inom stål, rostfritt och aluminium till bygg- och tillverkningsindustrin i Europa. Man erbjuder effektiv distribution genom samordning inom inköp, transport och lagerhållning.

Företagskulturen bygger bland annat på det som definieras som koncernens värderingar. Värderingarna fungerar som vägvisare i det dagliga arbetet för alla som arbetar inom koncernen. De handlar om hur man agerar gentemot varandra och mot kunder, leverantörer och andra som man kommer i kontakt med. Dessa är Dynamiska, Transparenta och Hållbara. Läs mer under Vision, affärsidé och värderingar.

Be Group strävar efter att vara en pålitlig partner till sina affärspartners, leverantörer och kunder. Man följer de lagar och regler som gäller i respektive land där koncernen har verksamheter och som komplement till detta finns uppförandekoden, som uppdaterades under 2018, vilken de anställda har fått ta del av och möjlighet att ställa frågor om.

BE Groups uppförandekod (Code of Conduct) talar om vilket ansvar företaget har gentemot affärspartners, ägare, anställda och samhälle. Koden tar bland annat upp frågor som affärsetik, antikorruption, barnarbete, jämställdhet, arbetsmiljö, karriärsfrågor och kompetensutveckling. De etiska riktlinjer som ingår i uppförandekoden omfattar samtliga anställda inom BE Group och varje enhetschef är ansvarig för att medarbetarna känner till och följer dem.

BE Group kräver ärlighet och integritet från alla enheter inom BE Group och förväntar sig detsamma från alla affärsförbindelser, till exempel kunder, leverantörer och samarbetspartners. BE Group arbetar mot korruption i alla dess former inklusive mutor och all sorts kompensation till agenter, leverantörer och samarbetspartners ska följaktligen enbart baseras på relevanta produkter och tjänster. Mer information om detta finns uppförandekoden och i uppförandekoden för leverantörer (Code of Conduct for Suppliers) som båda finns tillgängliga på hemsidan, www.begroup.com.

Kunden i fokus

BE Group genomför varje år kundundersökningar på de huvudsakliga marknaderna för att ta reda på hur kunderna uppfattar leveranserna och servicen. Resultatet följs sedan upp och analyseras per region och per kundsegment och är ett viktigt underlag i koncernens strävan att ständigt förbättra verksamheten.

Miljön

BE Group arbetar med att begränsa sin miljöpåverkan och har identifierat de områden där man har störst påverkan och kan genomföra förbättringar. Dessa är inköpta stål- och aluminiumprodukter, transporter, energiförbrukning, produktionsutsläpp och avfallshantering.

Minskning av koldioxidutsläpp är en stor global miljöutmaning. I förädlingskedjan från stålproducenterna till kunderna är det i producentledet som merparten av koldioxidutsläppen sker. Enligt BE Groups uppskattningar svarar koncernens anläggningar för cirka 1 procent av de totala koldioxidutsläppen i värdekedjan, medan transporterna till och från anläggningarna svarar för cirka 5 procent. Resterande 94 procent av emissionerna härrör från producentledet. Inte desto mindre finns det saker som BE Group kan göra för att minska utsläppen i sin del av kedjan.

BE Group började under 2012 att göra beräkningar av koldioxidutsläpp enligt rekommendationer i standarden GHG (Greenhouse Gas Protocol), detta arbete har fortsatt och förbättrats sedan dess. Emissionen av koldioxid i den egna verksamheten (GHG Scope 1-2) har sänkts genom minskad användning av fossilbaserad energi till mer hållbara energibärare och en övergång till utökad användning av ”koldioxidfri el” och biogas vid anläggningarna har skett löpande under perioden. BE Group arbetar också löpande med att effektivisera energianvändningen.

Koncernen kommer nu ta nästa steg i ambitionen att förstå och minska sitt koldioxidavtryck. Fortsatt utveckling och anpassning av emissionsberäkningar enligt standarden GHG kommer att ske och även utökas med delar inom området GHG Scope 3. Utvecklingen för de transporter som används vid frakter från leverantörer till de egna anläggningarna och vidare till kunderna följs upp och beräknas.

BE Group har endast en begränsad mängd utsläpp från den egna verksamheten. I huvudsak kommer utsläppen från produktionsenheterna i Malmö, Norrköping och Åbo där arbetsmoment som målning och stålblästring utförs. Reningen av lösningsmedel (VOC) från målningsanläggningar och stoftutsläpp från blästrings- och skärmaskiner är effektiv och följs upp kontinuerligt.

Restprodukter i BE Groups verksamhet är framför allt metall, trä och papp. Dessa sorteras och återvinns i största möjliga utsträckning. Koncernen gör också en noggrann uppföljning av det arbete som leverantörerna av återvinningstjänster står för.

BE Group har under många år arbetat aktivt med att minska koncernens miljöpåverkan och huvuddelen av verksamheterna är idag certifierade enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001.

Exempel från det pågående miljöarbetet

Vid beslut om nyinvesteringar finns ett fokus på att ta hänsyn till koncernens miljöpåverkan till exempel har man under året investerat i en ny laserskärmaskin och truckar i Finland som är mer miljöeffektiva. I produktionshallarna i Norrköping, Sverige, och Trebaczew, Polen, har man installerat LED-lampor. Vidare strävar BE Group efter att finna lämpliga och lönsamma lösningar/investeringar baserade på den detaljerade energikartläggningen i Sverige och Finland för att ytterligare minska energiförbrukningen.