Not 29 – Tilläggsinformation till kassaflödesanalys

Group Koncern 2018 2017
Interest paid and dividends received Betalda räntor och erhållen utdelning
Dividends received Erhållen utdelning
Interest received Erhållen ränta 0 0
Interest paid Erlagd ränta -12 -17
Adjustment for non-cash items Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Depreciation, amortization and write-down of assets Av- och nedskrivningar av tillgångar 38 74
Unrealized exchange rate differences Orealiserade valutakursdifferenser
Capital gain/loss on sale of fixed assets Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar 2 4
Difference between participation in joint venture and dividends received Skillnad mellan periodens resultatandel i joint venture och erhållen utdelning 5 -31
Provisions and other items not affecting liquidity Avsättningar och andra ej likviditetspåverkande resultatposter -3 16
Total Summa 42 63
Parent Company Moderbolag 2018 2017
Interest paid and dividends received Betalda räntor och erhållen utdelning
Dividends received Erhållen utdelning 26 98
Interest received Erhållen ränta 18 21
Interest paid Erlagd ränta -20 -26
Adjustment for non-cash items Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Depreciation and write-down of assets Av- och nedskrivningar av tillgångar 7 7
Unrealized exchange rate differences Orealiserade valutakursdifferenser 0
Total Summa 7 7

Avstämning skulder

Cash flow Items not affecting cash flow
Group 31/12/17 Acquisitions New lease
agreements
Exchange rate
differences
31/12/18
Kassaflöden Ej kassaflödespåverkande poster
Koncern 2017-12-31 Förvärv Nya leasing-avtal Valutakurs-differenser 2018-12-31
Overdraft facility Checkräkningskredit
Bank loan Banklån 526 -13 17 530
Lease liability Leasingskulder 13 -5 10 0 18
Total Summa 539 -18 10 17 548