Not 31 – Finansiell riskhantering

BE Group exponeras för ett flertal finansiella risker i sin verksamhet. Hanteringen av dessa risker regleras i koncernens finanspolicy. Finanspolicyn fastställs av styrelsen och är ett ramverk för hur BE Group skall hantera verksamhetens finansiella risker. BE Group har en centraliserad finansfunktion vars ansvar är att identifiera och att hantera de finansiella riskerna enligt fastställd policy.

Finansfunktionen rapporterar till BE Groups verkställande direktör.

BE Groups operativa verksamhet ger upphov till ett antal finansiella risker. Dessa utgörs av marknadsrisk (valuta- och ränterisk), refinansieringsrisk (likviditetsrisk) samt kreditrisk. De mål som fastställts i finanspolicyn framgår under respektive rubrik nedan.

Marknadsrisk

Marknadsrisk är risken att förändringar i marknadspriser såsom valutor och räntor påverkar koncernens resultat eller finansiella ställning.

Valutarisk

BE Group är genom sin internationella verksamhet exponerad för valutarisk genom valutakursförändringar. Koncernens valutaexponering omfattar både transaktionsexponering och omräkningsexponering.

Transaktionsexponering

Transaktionsexponering uppkommer genom att koncernen gör inköp i en valuta och säljer i annan valuta, vilket innebär att transaktionsexponeringen är hänförlig till kundfordringar och leverantörsskulder. Koncernens inköp görs huvudsakligen i svenska kronor och euro medan försäljning görs i lokal valuta. BE Groups mål är att minimera den kort- och långfristiga påverkan som förändringar i valutakurser har på bolagets resultat och eget kapital. Detta sker i första hand genom att matcha intäkter och kostnader i affärstransaktioner med andra valutor än svenska kronor. I de fall matchning inte kan uppnås använder koncernen i vissa fall sig av valutasäkring genom terminskontrakt. All valutasäkring sker genom koncernens centrala finansfunktion i moderbolaget. I samband med årsskiftet hade koncernen inga utestående terminskontrakt relaterade till transaktionsexponeringen.

BE Groups transaktionsexponering i euro har under 2018 uppgått till 51 MEUR (53), vilket utgör skillnaden mellan faktiska inköp och försäljning i euro. Koncernen gör huvudsakligen sina inköp i euro medan försäljningen sker i lokal valuta. Den verkliga effekten av transaktionsexponeringen har under året påverkat rörelseresultatet med -2 MSEK (0). Baserat på 2018 års intäkter och kostnader i utländsk valuta bedöms en förändring med +/- 5 procent av den svenska kronan gentemot euron medföra en effekt om cirka +/- 3 MSEK på rörelseresultatet. På balansdagen hade koncernen rörelseskulder på netto 2 MEUR och finansiella skulder på 43 MEUR.

Omräkningsexponering

Nettotillgångarna fördelas per balansdagen på följande valutor:

Amount SEK M
Belopp MSEK
SEK SEK 475 53%
EUR EUR 440 49%
Others Övriga -23 -2%
Total Summa 892 100%

Vid omräkning av de utländska koncernbolagens nettotillgångar till svenska kronor uppstår en omräkningsdifferens vid valutakursförändringar, vilken påverkar koncernens egna kapital. Moderbolaget BE Group AB har upptagit lån i euro för att reducera omräkningsexponeringen från den finska och estniska verksamheten. I koncernredovisningen tillämpas säkringsredovisning enligt principerna för säkring av nettoinvestering i utländsk valuta. I moderbolaget har säkringsredovisning inte tillämpats. Omräkningsexponeringen för övriga länder har inte bedömts som väsentlig och har därför inte valutasäkrats.

För hantering av säkringsredovisning för nettoinvesteringar se vidare under Redovisningsprinciper.

Nettoinvestering i utlandsverksamhet 2018
Redovisat belopp (banklån) 441
Redovisat belopp i EUR 43
Säkringskvot 1:1
Förändring i lånets redovisade värde pga förändringar i valutakurs sedan 1 januari 18
Förändring i värde av den säkrade posten för att avgöra effektivitet 18

Koncernens resultat påverkas av vilka valutakurser som används vid omräkningen av utländska enheters resultat. Baserat på 2018 års förhållanden bedöms en förstärkning med 5 procent av den svenska kronan gentemot euron medföra en effekt om cirka -1 MSEK på rörelseresultatet vid omräkning av utländska enheters resultat.

Ränterisk

Ränterisken är hänförlig till förändringar i marknadsräntor och deras påverkan på koncernens låneportfölj. Koncernens räntebärande skulder löper huvudsakligen med rörlig ränta eller med kort räntebindningstid.

I enlighet med finanspolicyn arbetar man inom BE Group för att minimera effekten på koncernens resultat före skatt föranledd av marknadsräntornas rörelse. Koncernens mål är att den genomsnittliga räntebindningstiden skall vara mellan en till tolv månader. Under året har räntebindningstiden hållits kort och uppgick per balansdagen till cirka tre månader (tre).

Vid utgången av året uppgick den totala räntebärande låneskulden till 548 (539) MSEK. De räntebärande tillgångarna i form av kassa/bank uppgick till 108 (61) MSEK.

Koncernens finansnetto påverkas, vid en ränteförändring om en procent, med cirka +/- 5 MSEK och koncernens egna kapital med cirka +/-4 MSEK. Känslighetsanalysen har gjorts baserat på aktuell räntebärande skuld vid periodens slut.

I tabellen nedan framgår koncernens utestående räntebärande skulder per den 31 december 2017 och 2018.

Lånevillkor, effektiv ränta, förfallostruktur/räntebindning och verkligt värde

1) Moderbolaget har förutom de externa räntebärande skulderna koncerninterna skulder uppgående till 4 MEUR (4). Redovisat värde uppgår till 41 MSEK (39). Skulderna förfaller 2019-12-31 och löper med räntor baserade på 3 månaders EURIBOR. Per balansdagen finns ingen upplupen ränta. Utöver dessa skulder har moderbolaget också räntebärande skulder som är relaterade till den koncerninterna cashpoolen och som per balansdagen uppgår till 29 MSEK (37). Räntan i cashpoolen är baserad på STIBOR T/N.

Redovisade belopp för räntebärande skulder utgör en god uppskattning av dess verkliga värde.

Refinansieringsrisk (likviditetsrisk)

BE Group är nettolåntagare och en refinansieringsrisk uppkommer i samband med förlängning av befintliga lån och upptagande av nya lån. Tillgången på extern finansiering, som påverkas av faktorer som till exempel den allmänna utvecklingen på kapital- och kreditmarknader samt låntagarens kreditvärdighet och kreditkapacitet, kan begränsas och det kan finnas oförutsedda händelser och kostnader förknippade med detta. Enligt finanspolicyn ska upplåningsstrategin inriktas på att säkerställa koncernens upplåningsbehov både vad avser det långsiktiga finansieringsbehovet och dagliga betalningsåtaganden. BE Group arbetar för att skapa en tillfredställande betalningsberedskap genom outnyttjade kreditfaciliteter samt aktiv styrning av rörelsekapitalet som är den väsentligaste posten som påverkar koncernens likviditetsutrymme.

Löptidsanalys finansiella skulder

Financial liabilities
2018 2017
Finansiella skulder
2018 2017
Maturity within 90 Days Förfaller inom 90 dagar 513 560
Maturity within 91–180 Days Förfaller inom 91-180 dagar 4 6
Maturity within 181–365 Days Förfaller inom 181-365 dagar 8 10
Maturity within 1–5 years Förfaller inom 1-5 år 543 522
Maturity later than 5 years Förfaller efter 5 år 0 0
Total Total 1 068 1 098
För finansiella skulder återges i tabellen ovan en löptidsanalys som utvisar odiskonterade framtida kassaflöden. BE Group har en checkräkningskredit om 100 MSEK, varav 0 MSEK utnyttjades per 31 december 2018, se not 27. Av de finansiella skulder som förfaller till betalning inom 1-5 år härrör sig största delen till moderbolagets kreditfacilitet med förfall 2020.

Finansieringsavtal

Nuvarande finansieringsavtal med Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken tecknades 2015 och har en löptid på 3 år. Under 2018 tecknades en förlängning av det befintliga kreditavtal som nu löper till och med mars 2020.

De nyckeltal som mäts är nettoskuldsättningsgrad och ränteteckningsgrad. Kovenanterna mäts kvartalsvis och räntetäckningsgraden baseras på utvecklingen under den senaste 12 månadersperioden. Dessutom finns det begränsningar för koncernen gällande investeringar under avtalets löptid. På balansdagen hade koncernen outnyttjade kredifaciliteter om 143 MSEK (inklusive checkräkningskredit).

Kreditrisk

BE Group tillämpar en affärsmässig bedömning vid ingående av nya och förlängning av befintliga affärsrelationer.

Risken för att betalning inte erhålls för kundfordringar utgör en kundkreditrisk. För att begränsa denna risk använder sig BE Group av kreditpolicys som begränsar utestående belopp och kredittid för olika kunder. Inom affärsområdena Sverige och Finland bidrar korta kredittider och frånvaron av riskkoncentrationer mot enskilda kunder och specifika branscher till att kreditrisken minskas. Inom vissa länder ingående i Övriga enheter är kredit- och betalningstider i normalfallet längre än på övriga marknader. Här har ett intensivt arbete genomförts för att säkerställa betalningar genom kreditbedömningar och förhandling om betalningsplaner i de fall betalning inte skett på förfallodag. BE Group använder sig i dessa länder i stor utsträckning även av olika factoringlösningar vilket reducerar kredittid och risk.

Riskspridningen i kundstocken är tillfredsställande då ingen enskild kund svarade för mer än 5 procent (5) av försäljningen 2018. De tio största kunderna svarade tillsammans för cirka 13 procent (13) av omsättningen.

Avsättning för kreditförluster har bedömts på individuell basis. Totala kostnaden för osäkra kundfordringar uppgick 2018 till 4 MSEK och per 31 december 2018 uppgår avsättning för osäkra fordringar till 13 MSEK (19) motsvarande 3 procent (4) av bruttot av totala kundfordringar.

Kreditexponering uppstår vid placering av likvida medel, men även i samband med handel av derivatinstrument. Risken för att en motpart inte fullgör sin förpliktelse begränsas genom val av kreditvärdiga motparter samt begränsning av engagemang per motpart.

Koncernens kreditexponering uppgår i allt väsentligt till det bokförda värdet för respektive klass av finansiella instrument.

Avsättning kundfordringar 2018

För att beräkna förväntade kreditförluster har kundfordringar grupperats baserat på kreditriskkaraktäristika och antal dagars dröjsmål. De förväntade kreditförlustnivåerna baserar sig på kundernas förlusthistorik. Historiska förluster justeras sedan för att ta hänsyn till nuvarande och framåtblickande information om makroekonomiska faktorer som kan påverka kundernas möjligheter att betala fordran. Den historiska förlustnivån justeras baserat på förväntade förändringar i dessa faktorer. Kundfordringar skrivs bort när det inte finns någon rimlig förväntan om återbetalning. Indikatorer på att det inte finns någon rimlig förväntan om återbetalning inkluderar bland annat att gäldenären misslyckas med återbetalningsplanen eller att kontraktuella betalningar är mer än 90 dagar försenade. Kreditförluster på kundfordringar redovisas som kreditförluster – netto inom rörelseresultatet. Återvinningar av belopp som tidigare skrivits bort redovisas mot samma rad i resultaträkningen.

December 31, 2018 Not overdue Overdues
1-30 days
Overdues
31-90 days
Overdues more then 90 days Total
2018-12-31 Ej förfallna Förfallet
1-30 dagar
Förfallet
31-90 dagar
Förfallet mer än 90 dagar Summa
Accounts receivable – gross Kundfordringar – brutto 397 67 6 13 483
Loss Förlustreserv -1 -1 0 -12 -13
Expected loss % Förväntad förlustnivå % 0% 1% 2% 89% 3%

Avsättning för kundfordringar 2017

Avsättning för kreditförluster har bedömts på individuell basis. Totala kostnaden för osäkra kundfordringar uppgick 2017 till 0 MSEK och per 31 december 2017 uppgick avsättning för osäkra fordringar till 19 MSEK motsvarande 4 procent av bruttot av totala kundfordringar.

Accounts receivable Gross Impairment Net
2017 2017 2017
Kundfordringar Brutto Nedskrivning Netto
2017 2017 2017
Not yet due Ej förfallna 410 0 410
Unimpaired, past due Förfallna ej nedskrivna
< 30 Days < 30 dagar 62 62
30–90 Days 30-90 dagar 12 12
>90 Days >90 dagar 5 5
Total Summa 79 79
Impaired, past due Förfallna och nedskrivna kundfordringar
< 30 Days < 30 dagar 2 -2 0
30–90 Days 30-90 dagar 2 -2 0
>90 Days >90 dagar 15 -15 0
Total Summa 19 -19 0
Total Totalt 508 -19 489
Loss reserve as per 31 December according to IAS 39 Förlustreserv per 31 december beräknad i enlighet med IAS 39 2018 2017
Restated amount accounted for in balance carried forward Omräknat belopp redovisat i balanserad vinst 0
Loss reserv as per 1 January according to IFRS 9 Förlustreserv per 1 januari 2018 – beräknad i enlighet med IFRS 9 19 16
Increase of loss reserve, change accounted for in income statement Ökning av förlustreserven, förändring redovisad i resultaträkningen 2 7
Reversals of reserves Återföring av reserv -3 2
Realized losses Konstaterade förluster -6 -7
Exchange rate differences Valutakursdifferenser 1 1
Provision at December 31 Avsättning vid årets slut 13 19

Nedskrivningar 2018

Koncernen har två typer av finansiellla tillgångar som är inom tillämpningsområdet för modellen för förväntade kreditförluster:
– Kundfordringar hänförliga till försäljning av varor
– Likvida medel

Likvida medel är inom tillämpningsområdet för nedskrivningar enligt IFRS 9, den nedskrivning som skulle komma ifråga har dock bedömts vara immateriell. Se ovan för information om förväntade kreditförluster avseende kundfordringar.

Nedskrivningar 2017

Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva bevis på att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning. Objektiva bevis utgörs dels av observerbara förhållanden som inträffat och som har en negativ inverkan på möjligheten att återvinna det redovisade värdet, dels av betydande eller utdragen minskning av det verkliga värdet för en investering i en finansiell placering klassificerad som en finansiell tillgång som kan säljas. Med betydande avses en värdeförändring om 20 procent och med en utdragen minskning avses när värdeförändringens varaktighet överstiger 9 månader.

Värdering av finansiella tillgångar och skulder

Verkligt värde överensstämmer i allt väsentligt med redovisat värde i balansräkningen avseende finansiella tillgångar och skulder. De sammanlagda redovisade värdena och verkligt värde per klass framgår av tabellen nedan:

Grupp Värderingskategori 2018
A Finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via periodens resultat
B Upplupet anskaffningsvärde
C Finansiella tillgångar som kan säljas
D Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Carrying value according to balance sheet Of which, financial instruments covered by the disclosure requirements in IFRS 7 Group Total carrying value Fair value
2018 A B C D
Assets
Redovisat värde enligt balansräkning Varav finansiella instrument som omfattas av upplysningskraven i IFRS 7 Grupp Summa redovisat värde Verkligt värde
2018 A B C D
Tillgångar
Other securities held as non-current assets Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 0 0 0 E/T
Non-current receivables Långfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Accounts receivable Kundfordringar 470 470 470 470 470
Other receivables Övriga fordringar 23 18 18 18 18
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29 14 14 14 14
Cash and equivalents Kassa och bank 108 108 108 108
Liabilities Skulder
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 543 543 543 543 543
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 5 5 5 5 5
Accounts payable Leverantörsskulder 468 468 468 468 468
Other liabilities Övriga skulder 68 5 5 5 5
Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 76 32 32 32 32

 

Grupp Värderingskategori 2017
A Finansiella tillgångar/skulder värderade till verkligt värde via periodens resultat
B Investeringar som hålls till förfall
C Lånefordringar och kundfordringar
D Finansiella tillgångar som kan säljas
E Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Carrying value according to balance sheet Of which, financial instruments covered by the disclosure requirements in IFRS 7 Group Total carrying value Fair value
2017 A B C D E
Assets
Redovisat värde enligt balansräkning Varav finansiella instrument som omfattas av upplysningskraven i IFRS 7 Grupp Summa redovisat värde Verkligt värde
2017 A B C D E
Tillgångar
Other securities held as non-current assets Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 0 0 0 E/T
Non-current receivables Långfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Accounts receivable Kundfordringar 489 489 489 489 489
Other receivables Övriga fordringar 14 9 9 9 9
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 2 2 2 2
Cash and equivalents Kassa och bank 61 61 61 61 61
Liabilities Skulder
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 519 519 519 519 519
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 20 20 20 20 20
Accounts payable Leverantörsskulder 479 479 479 479 479
Other liabilities Övriga skulder 70 3 3 3 3
Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 82 57 57 57 57

Värdering av de finansiella tillgångarnas och skuldernas verkliga värden har utförts enligt nivå 2, förutom Likvida medel som är värderade enligt nivå 1. Koncernen äger dessutom aktier/andelar i onoterade bolag, vilka 2018 ingår i värderingskategorin ”Finansiella tillgångar värderad till verkligt värde via periodens resultat” och 2017 i värderingskategorin ”Finansiella tillgångar som kan säljas”. Det föreligger svårigheter för att kunna beräkna ett verkligt värde på ett tillförlitligt sätt för dessa tillgångar. Dessa tillgångar redovisas därför till anskaffningsvärde.

Risk management och försäkring

Ansvaret för risk management BE Group åligger koncernens gemensamma finansfunktion. Arbetet har som målsättning att minimera den totala kostnaden för koncernens skaderisker. Detta sker dels genom att kontinuerligt utveckla det skadeförebyggande och skadebegränsande arbetet i verksamheterna, dels genom en koncerngemensam försäkringslösning.