VD har ordet

VÅRT FÖRBÄTTRINGSARBETE FORTSÄTTER

När vi summerar 2019 kan vi konstatera att i en mer utmanande marknad fortlöper arbetet med att utveckla BE Group till ett långsiktigt lönsamt och framgångsrikt företag. Vi har fokuserat på våra huvudmarknader Sverige och Finland vilket gett oss möjlighet att delvis parera den inbromsning i marknaden som började efter första kvartalet.

Läs mer

Hållbarhet

BE Group arbetar för att begränsa organisationens miljöpåverkan samt strävar efter att vara en ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarsfull aktör.

Människorna

BE Group är beroende av kompetenta medarbetare för att vara ett framgångsrikt företag. Förmågan att rekrytera, behålla och utveckla kvalificerade medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt.

Verksamheten

BE Group strävar efter att vara en pålitlig partner till sina affärspartners, leverantörer och kunder. Företagskulturen bygger bland annat på det som definieras som koncernens värderingar.

Miljön

BE Group arbetar med att begränsa koncernens miljöpåverkan och har identifierat ett antal områden där man har störst påverkan och kan genomföra förbättringar.

Förvaltningsberättelse

BE Group AB (publ) är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2019 omsatte koncernen 4,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader.

Läs mer

Om BE Group

ETT LEDANDE
STÅLSERVICEFÖRETAG

BE Group är en av de ledande aktörerna i Sverige och Finland vilka är företagets huvudmarknader.

Läs mer

Året i korthet

NYCKELTAL OCH VIKTIGA HÄNDELSER

En sammanfattning av reultatet 2019.

Läs mer

Aktien

DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA OCH AKTIEÄGARSTRUKTUREN

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Läs mer