Aktien

BE Group AB är noterat på NASDAQ Stockholm sedan slutet av 2006. Bolaget har kortnamn BEGR och ingår i sektorn Basic Resources och ISIN-kod SE0008321921.

Den totala omsättningen av BE Group-aktier under 2019 var 4,5 miljoner aktier till ett sammanlagt värde av 183 MSEK, med en genomsnittlig omsättning om 18 073 aktier, eller 0,7 MSEK per handelsdag. På årets sista handelsdag den 30 december 2019 var börskursen för BE Groups aktie 35,90 SEK. Högsta betalkurs under 2019 var 46,80 SEK och årets lägsta betalkurs var 34,70 SEK. Börsvärdet vid årets slut uppgick till 467,1 MSEK.

Aktiekapital och rösträtt

Aktiekapitalet i BE Group uppgick den 31 december 2019 till 260,2 MSEK (260,2) fördelat på 13 010 124 aktier, vardera aktie med ett kvotvärde om 20,00 SEK. I enlighet med bolagsordningen ska bolagets aktiekapital uppgå till lägst 150 000 000 SEK och högst 600 000 000 SEK och antalet aktier ska uppgå till lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier. Varje aktie berättigar till en röst och alla aktier är av samma slag.

Ägarförhållanden

Vid utgången av 2019 hade BE Group 4 768 aktieägare, att jämföra med 5 151 året innan. AB Traction och Svedulf Fastighets AB var de två största ägarna. Övriga större ägare framgår av tabellen. Andelen svenskt institutionellt ägande (juridiska personer) utgjorde vid årsskiftet totalt 68 procent och det utländska ägandet utgjorde 7,5 procent.

Utdelningspolicy och utdelning

Koncernens utdelningspolicy innebär att BE Group över tiden ska dela ut minst 50 procent av resultatet efter skatt. Utdelning ska ske med hänsyn taget till BE Groups finansiella ställning och framtidsutsikter. Styrelsen föreslår att ingen utdelning (1,75) lämnas för räkenskapsåret 2019.

Aktieägarkontakt

Ansvarig för aktieägarkontakter är CFO Christoffer Franzén. Bolagets pressmeddelanden distribueras genom Cision och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.begroup.com, i samband med att de offentliggörs. Information om BE Group-aktien uppdateras löpande på bolagets hemsida.

Data per aktie

SEK unless otherwise stated 2019 2018
SEK om inget annat anges 2019 2018
Earnings per share Resultat per aktie 3,87 6,13
Earnings per share after dilution Resultat per aktie efter utspädning 3,87 6,13
Equity per share Eget kapital per aktie 71,05 68,67
Proposed dividend per share Föreslagen utdelning per aktie 1,75
Market price, December 30, latest price paid Börskurs 30 december, senaste betalkurs 35,90 35,95
Market capitalization, December 30, SEK M Börsvärde 30 december, MSEK 467,1 467,7

Största aktieägare 30 december 2019

Shareholders Number of share Capital and votes (%)
Aktieägare Antal aktier Kapital och röster (%)
AB Traction AB Traction 2 902 526 22,3
Svedulf Fastighets AB Svedulf Fastighets AB 2 646 399 20,3
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 919 463 7,1
The Pure Circle AB The Pure Circle AB 642 285 4,9
Nordea Livförsäkring Sverige AB Nordea Livförsäkring Sverige AB 246 947 1,9
Skandinaviska Enskilda Banken AB, W8IMY Skandinaviska Enskilda Banken AB, W8IMY 209 040 1,6
Ålandsbanken i ägares ställe Ålandsbanken i ägares ställe 148 751 1,2
Ridderstråle, Carl-Erik Ridderstråle, Carl-Erik 145 846 1,1
Old Mutual International IOM ltd Old Mutual International IOM ltd 145 809 1,1
Nordea Bank ABP, Nordea Bank AB Nordea Bank ABP, Nordea Bank AB 143 838 1,1
Total, 10 largest shareholders Summa 10 största ägarna 8 150 904 62,6
BE Group´s holding of treasury shares BE Groups innehav av egna aktier 26 920 0,2
Other shareholders Övriga aktieägare 4 832 300 37,2
Total number Totalt antal 13 010 124 100

Aktieägarstruktur 30 december 2019

Holding Number of shareholders Number of shares Capital and votes (%)
Innehav Antal ägare Antal aktier Kapital och röster (%)
1 – 500 1 – 500 3 845 360 883 2,8
501 – 1 000 501 – 1 000 361 273 768 2,1
1 001 – 2 000 1 001 – 2 000 227 333 928 2,6
2 001 – 5 000 2 001 – 5 000 185 580 861 4,4
5 001 – 10 000 5 001 – 10 000 61 430 483 3,3
10 001 – 20 000 10 001 – 20 000 36 522 649 4,0
20 001 – 50 000 20 001 – 50 000 27 851 934 6,6
50 001 – 100 000 50 001 – 100 000 10 749 739 5,8
100 001 – 500 000 100 001 – 500 000 12 1 795 206 13,8
500 001 – 1 000 000 500 001 – 1 000 000 2 1 561 748 12,0
1 000 001 – 5 000 000 1 000 001 – 5 000 000 2 5 548 925 42,6
Total Summa 4 768 13 010 124 100

Aktieägande per land 30 december 2019

Sweden Sverige 92,5%
Luxembourg Luxemburg 1,8%
USA USA 1,7%
Finland Finland 1,3%
Isle of man Isle of man 1,1%
Others Övriga 1,6%
Total Summa 100%

Ägarkategori 30 december 2019

Other Swedish legal entities and persons Övriga svenska juridiska personer 53,7%
Swedish physical persons Svenska fysiska personer 24,0%
Fund management companies Fondbolag 1,2%
Insurance companies and pension institutions Försäkringsbolag och pensionsinstitut 10,7%
Foreign ownership Utländskt ägande 7,5%
Pension foundations Pensionsstiftelser 1,7%
Non-categorized legal entities and persons Ej kategoriserade juridiska personer 1,2%
Total Summa 100%

Aktiekursens utveckling januari 2016 – december 2019

ISIN kod SE0001852211 Kortnamn på NASDAQ Stockholm: BEGR Källa: WebfinancialGroup