Året i korthet

 • Nettoomsättningen minskade med 9% till 4 359 MSEK (4 803)
 • Underliggande rörelseresultat uppgick till 94 MSEK (117)
 • Rörelseresultatet uppgick till 88 MSEK (132)
 • Resultat efter skatt uppgick till 50 MSEK (80)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till
  200 MSEK (86), varav 78 MSEK avser IFRS 16
 • Resultat per aktie uppgick till 3,87 kr (6,13)
 • Peter Andersson tillträdde som VD och koncernchef i oktober
 • Ett nytt treårigt kreditavtal undertecknades med option om förlängning
 • Beslut togs om produktionsinvesteringar i Norrköping, totalt uppgående till ca 60 MSEK, och förlängning av befintligt hyresavtal
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning (1,75) lämnas för räkenskapsåret 2019
Nettoomsättning
Underliggande rörelseresultat 1)

1) Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster (se not 6 och 7) och justerat för lagervinster och lagerförluster (avdrag för vinster och tillägg vid förluster).

Key data 2019 2018 Change
Nyckeltal 2019 2018 Förändring
Tonnage, thousands of tonnes Tonnage, tusental 340 377 -10%
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 4 359 4 803 -9%
Operating result, SEK M 1) Rörelseresultat, MSEK 1) 88 132 -33%
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 2,0 2,8 -0,8%
Underlying operating result 2) Underliggande rörelseresultat 2) 94 117 -20%
Result after tax, SEK M Resultat efter skatt, MSEK 50 80 -38%
Result per share, SEK Resultat per aktie, SEK 3,87 6,13 -37%
Return on capital employed excl. IFRS 16, % Avkastning på sysselsatt kapital exkl. IFRS 16, % 5,6 9,4 -3,8%
Net debt excl. IFRS 16, SEK M Nettoskuld exkl. IFRS 16, MSEK 373 440 -15%
Net debt/equity ratio excl. IFRS 16, % 2) Nettoskuldsättningsgrad exkl. IFRS 16, % 2) 40 49 -9%
Cash flow from operating activities, SEK M Kassaflöde från löpande verksamheten, MSEK 200 86 133%
Average number of employees Medeltal anställda 652 668 -2%
1) Rörelseresultatet 2018 påverkades av jämförelsestörande poster om -12 MSEK, varav 4 MSEK var hänförliga till upplösning av avsättning avseende underhållsbehov av lagerbyggnad i Malmö och -16 MSEK avsåg nedläggningen av verksamheten i Prerov, Tjeckien.
2) Ingår som en del av BE Groups alternativa nyckeltal som finns att läsa mer om under Alternativa nyckeltal och Finansiella definitioner.

Jämförelsesiffrorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).

Sales by business solution, SEK M Försäljning per affärslösning, MSEK 2019 2018 %
Inventory sales Lagerförsäljning 1 856 2 047 -9%
Production service sales Produktionsserviceförsäljning 1 956 2 151 -9%
Direct sales Direktförsäljning 547 605 -10%
Total Totalt 4 359 4 803 -9%
Sales by product area, SEK M Försäljning per produktområde,  MSEK 2019 2018 %
Long steel products Långa produkter 1 572 1 683 -7%
Flat steel products Platta produkter 1 727 1 869 -8%
Stainless steel Rostfritt stål 752 872 -14%
Aluminium Aluminium 207 229 -10%
Other Övrigt 101 150 -33%
Total Totalt 4 359 4 803 -9%