Finansiella mål och utfall

Intjäningen i BE Group ska användas för att utveckla verksamheten och generera avkastning till ägarna. Styrelsen i BE Group har därför fastställt tre finansiella mål som ska uppnås för att intjäningen ska betraktas som tillräcklig. Över tiden kan måluppfyllelsen variera beroende på olika faser i bolagets utveckling samt aktuellt konjunkturläge.

Försäljningsmässigt växa mer än marknaden

För att mäta tillväxten på BE Groups marknader används den marknadsstatistik som bolaget tar del av för distributionsmarknaderna i Sverige och Finland. Genom att jämföra tonnagetillväxten år mot år i denna data uppskattas tillväxten på marknaden. BE Groups tillväxt mäts som utlevererade ton på de svenska, finska och baltiska marknaderna. För Sverige inkluderas utleveranser för det samägda bolaget ArcelorMittal BE Group SSC. Målet är att växa mer än marknaden.

Utfall

Marknaden bedöms ha minskat med -9,4 procent (0,9) jämfört med 2018. BE Group har under året haft en negativ tillväxt på -7,1 procent (2,1). Framförallt är det platta produkter i den svenska verksamheten samt långa och platta produkter i den finska verksamheten som bidragit till att BE Groups tonnage minskat mindre än marknaden som helhet.

Uppnå minst 5 procent i vinstmarginal

Vinstmarginal definieras som underliggande rörelsemarginal (uEBIT%) under de tolv senaste månaderna. Målnivån är satt till minst 5 procent mätt över en längre tidsperiod. Detta motsvarar vid nuvarande omsättning ca 218 MSEK i underliggande rörelseresultat (uEBIT). Det underliggande rörelseresultatet, det vill säga rörelseresultatet exklusive påverkan av lagervinster eller lagerförluster samt jämförelsestörande poster, används för att sätta fokus på hur den operativa verksamheten presterar och utvecklas.

Utfall

Den underliggande vinstmarginalen uppgick till 2,1 procent (2,4) för 2019.

Uppnå minst 15 procent i avkastning på sysselsatt kapital

Som mått på avkastning används avkastning på sysselsatt kapital exkl. IFRS 16, vilket definieras som operativt resultat exkl. IFRS 16 de senaste tolv månaderna dividerat med det genomsnittliga sysselsatta kapitalet exkl. IFRS 16 (eget kapital och räntebärande skulder). Målnivån är satt till minst 15 procent med hänsyn taget till rådande kapitalstruktur och ränteläge. Måttet räknas utifrån redovisat rörelseresultat, det vill säga inklusive lagervinster och lagerförluster samt jämförelsestörande poster, för att sätta fokus på verklig avkastning till ägarna.

Utfall

Under året har avkastningen minskat till 5,6 procent (9,4). Orsaken är främst att rörelseresultatet har minskat på grund av vikande försäljningsvolymer samt av lagerförluster. I diagrammet visas även en justerad avkastning där poster av engångskaraktär exkluderats.

Tillväxt större än marknaden
Underliggande vinstmarginal
Avkastning på sysselsatt kapital