STÅLMARKNADEN

BE Group och övriga ståldistributörer fyller en viktig funktion i värdekedjan. De överbryggar det gap som finns mellan stålproducenternas leveransförmåga och stålkonsumenternas behov. De enskilda stålproducenterna levererar ett begränsat urval av produkter, ofta i stora kvantiteter och med relativt långa ledtider. Många stålkonsumenter vill däremot ha en samlad leverans av flera olika produkter, ofta i vidareförädlat skick, i mindre kvantiteter och med kort leveranstid. Då sker inköpen vanligtvis genom stålservicebolag, där BE Group är en av de ledande producentoberoende leverantörerna.

PROGNOS FÖR MARKNADEN

Eurofer gör i sin ”Economic and Steel Market Outlook 2020-2021 – Quarter 1, 2020” från den 30 januari 2020 bedömningen att den nuvarande nedgången inom tillverkningssektorn i EU sannolikt inte kommer att plana ut på kort sikt. De största riskfaktorerna är eskalerat handelskrig mellan USA och flera av dess viktigaste handelspartners (främst Kina, trots det handelsavtal som undertecknades 15 januari 2020 som har lett till friktioner) och fortsatt osäkerhet om den slutliga överenskommelsen gällande Brexit som ska avtalas i slutet av 2020. Dessa faktorer kommer att påverka handeln negativt under 2020 och kan till och med leda till en ytterligare försämringar av affärsklimatet och allvarligt hämma investeringstillväxten.

Marknadsförhållandena förväntas förbättras något från det tredje kvartalet 2020, även om riskerna relaterade till importstörningar och fortsatt global överkapacitet sannolikt kommer att fortsätta undergräva stabiliteten på EU:s stålmarknad.

Prognosen från Eurofer publicerades före utbrottet av Covid-19 (coronaviruset) och dess eventuella konsekvenser har således inte beaktats.

EU steel weighted industrial production (SWIP) index EU28 economic indicators

Year-on-year change in % 2015 2016 2017 2018 E 2019 F 2020 F 2021
Förändring från år till år % 2015 2016 2017 2018 E 2019 F 2020 F 2021
Construction Byggindustri +1,6% +0,4% +4,3% +4,8% +3,8% +0,8% +0,8%
Mechanical engineering Verkstadsindustri +0,1% +0,7% +4,9% +3,7% -0,3% +0,6% +1,5%
Automotive Fordonsindustri +7,5% +5,2% +3,7% +0,6% -5,9% +1,0% +2,8%
Domestic appliances Vitvaruindustri +4,3% +1,5% +3,7% -0,8% -1,4% -0,1% +1,3%
Metal goods Övriga metallvaror +2,2% +2,4% +5,0% +1,8% -1,3% -0,1% +1,5%
Källa: Eurofer ”Economic and Steel Market Outlook 2020-2021 – Quarter 1 2020”

Konkurrenter

BE Group är en av marknadens ledande aktörer både i Sverige och Finland. En betydande konkurrent på dessa marknader är Tibnor. Andra konkurrenter är exempelvis Stena Stål i Sverige samt Kontino och Flinkenberg i Finland.

Amounts in SEK M  
Company Sales Change 2018/2019 Operating profit Operating margin
Belopp i MSEK
Bolag Omsättning Förändring 2018/2019 Rörelseresultat Rörelsemarginal
BE Group BE Group 4 359 -9% 88 2,0%
Tibnor Tibnorkoncernen 9 149 8% 30 0,3%
Stena Stål 1) Stena Stål 1) 2 319 -1% 41 1,8%
1) Uppgifter avser räkenskapsåret september 2018 till augusti 2019.