Om BE Group

BE Group är ett ledande handels- och serviceföretag inom stål- och metallbranschen. Kunderna finns framför allt inom tillverknings- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum, där BE Group är en av marknadens ledande aktörer. Med gedigen kompetens och effektiva processer inom inköp, logistik, och produktion erbjuder BE Group lagerförsäljning, produktionsservice och direktleveranser till kunder utifrån deras specifika behov av stål- och metallprodukter.

Organisation

BE Groups organisation är uppdelad i två affärsområden: Affärsområde Sverige & Polen samt Affärsområde Finland & Baltikum. Den tidigare uppdelningen i affärsenheterna Produktion och Distribution togs bort vid årsskiftet och landsorganisationerna drivs från januari 2020 som egna affärsenheter under respektive affärsområde.

Affärsområde Sverige & Polen

Affärsområdet innefattar koncernens verksamheter i Sverige bestående av bolagen BE Group Sverige och Lecor Stålteknik (prefabricerade stålkonstruktioner för bygg- och industriprojekt) samt den polska verksamheten BE Group Polen. Verksamheten består av lager- och produktionsanläggningar i Malmö, Norrköping, Trebaczew (Polen) och Kungälv (Lecor) samt försäljningskontor på flera orter i Sverige. BE Group Sverige äger dessutom 50% av bolaget ArcelorMittal BE Group SSC AB, ett stålservicecenter där tunnplåt klipps och spaltas.

Affärsområde Finland & Baltikum

Affärsområdet består av koncernens verksamheter i Finland och i de tre baltiska länderna. Verksamheten i Finland består av produktions- och lageranläggningar i Lappo, Lahtis och Åbo, samt försäljningskontor på flera orter. Verksamheten i Baltikum omfattar lager- och försäljningsenheter i Tallinn, Riga och Kaunas.

Kunder

BE Groups kundbas delas in i två huvudsakliga segment: byggindustri och tillverkningsindustri. Genom att dela upp kunderna i olika segment anpassas erbjudandet mer effektivt efter kundernas olika behov och förutsättningar.

Byggindustri

Inom byggindustri finns fyra undersegment:

  • Byggsmidesföretag som har behov av balk, konstruktionsrör, stång och grovplåt. Stålet köps oftast kapat, borrat eller grundmålat.
  • Regionala byggföretag som har behov av armeringsprodukter, grundläggningsmaterial och konstruktionsstål.
  • Rikstäckande byggföretag som har behov av armeringsprodukter, grundläggningsmaterial och konstruktionsstål.
  • Byggmaterialhandeln består av bygg- och järnhandelskedjor med behov främst inom armering men även inom konstruktionsstål.

Tillverkningsindustri

Inom tillverkningsindustri finns tre undersegment som alla köper från i stort sett hela BE Groups produktsortiment:

  • Underleverantörer såsom legotillverkare, mekaniska verkstäder samt företag med projektinriktad service och underhåll till exempelvis processindustri.
  • Lokala och regionala stålåterförsäljare.
  • OEM-kunder (Original Equipment Manufacturer), industriföretag med tillverkning av egna produkter under eget varumärke.

Erbjudande

BE Groups roll är att kompensera för avståndet som finns mellan stålproducenternas leveransförmåga och stålkonsumenternas behov.

Generellt levererar de enskilda stålproducenterna ett begränsat urval av produkter i stora orderkvantiteter med relativt långa ledtider. Många stålkonsumenter önskar däremot en samlad leverans av flera olika produkter i mindre kvantiteter med kort leveranstid. Då sker inköpen vanligtvis via ett stålservicebolag, där BE Group är ett av de ledande producentoberoende alternativen på sina marknader.

BE Groups försäljning till kunderna sker på tre olika sätt: lagerförsäljning, produktionsserviceförsäljning och direktförsäljning. Bolaget har också ett ökat fokus på att utveckla nya försäljningskanaler via digitaliserade processer och erbjudanden såsom webbaserad e-handel, EDI, och digitala leveransaviseringar.

Produktionsserviceförsäljning

Produktionsserviceförsäljning utgörs av kundlösningar där BE Group står för allt från inköp av obearbetad produkt till kundanpassad vidareförädling av produkten och logistik optimerad för kundens verksamhet.

BE Group förädlar produkterna genom exempelvis kapning, borrning, gasskärning eller ytbehandling enligt kundens specifikation. Dessutom har BE Group förmågan att utnyttja materialet på ett effektivt sätt vilket gör att det uppstår mindre spill.

Lagerförsäljning

Lagerförsäljning innebär att BE Group säljer och distribuerar material från egna lageranläggningar och säkerställer kundens materialflöde genom att produkterna levereras i de kvantiteter och på de tidpunkter som passar kundens behov. Genom att lagerhålla ett brett produktsortiment kan BE Group erbjuda kunderna en hög servicenivå till konkurrenskraftiga priser. Nyckeln ligger i effektiv lagerstyrning och planering.

Direktförsäljning

Direktförsäljning innebär att BE Group säljer större volymer av material till kund som levereras direkt från stål- och aluminiumverkens produktion.

BE Group ska för kundens räkning hitta rätt produkt, med rätt kvalitet och rätt pris. Bolaget kan göra detta genom sin närvaro på viktiga producentmarknader, en effektiv inköpsorganisation och en storlek som ger förhandlingsstyrka gentemot producentledet.

Produkt och service

Produkter

BE Groups sortiment består av ett stort antal produkter uppdelade i produktkategorierna långa stålprodukter, platta stålprodukter, armering, specialstål, rostfritt stål och aluminium. Besök www.begroup.com och gå vidare till respektive lands hemsida för en mer utförlig beskrivning av sortimentet.

Produktionsservice

BE Group erbjuder produktionsservice av stål, rostfritt stål och aluminium med produktionsresurser inom kapning, borrning, skärning, klippning, spaltning, blästring och målning. Produktionsservice omfattar olika processer där man förädlar stål och andra metaller för att uppfylla specifika behov hos kunderna.

Rådgivning och tjänster

BE Group erbjuder också materialrådgivning, logistiklösningar och tidsbesparande IT-tjänster som bland annat inkluderar webbaserad e-handel, EDI, digitala aviseringar och elektroniska fakturor.