”I en mer utmanande marknad, fortlöper arbetet med att utveckla BE Group till ett långsiktigt lönsamt och framgångsrikt företag”

VÅRT FÖRBÄTTRINGSARBETE FORTSÄTTER

När vi summerar 2019 kan vi konstatera att i en mer utmanande marknad fortlöper arbetet med att utveckla BE Group till ett långsiktigt lönsamt och framgångsrikt företag. Vi har fokuserat på våra huvudmarknader Sverige och Finland vilket gett oss möjlighet att delvis parera den inbromsning i marknaden som började efter första kvartalet.

När vi utvecklar bolaget är det viktigt att bevara det kundfokus som alltid varit en del av BE Groups ryggrad. Vi har under året fortsatt arbetet med att förbättra erbjudandet till våra kundsegment och effektivisera våra processer. Några särskilt viktiga områden i denna process fortsätter att vara vårt inköpsarbete, lagerstyrning och digitalisering. Under senare delen av året har vi även lagt till utvecklingen av vårt säljarbete.

Arbetet med att förbättra de enheter som är längst från våra finansiella mål har under året ytterligare intensifierats och kommer att fortgå framåt.

Starkt kassaflöde och fortsatt fokus på effektiviseringar och investeringar

Den konjunkturnedgång som började efter första kvartalet fortsatte och förstärktes under årets andra halva. Detta innebär att fokus på förbättrad lönsamhet och att ta marknadsandelar fortsätter att vara prioriterat. Investeringarna i Norrköping som kommunicerats tidigare, totalt uppgående till ca 60 MSEK, löper på enligt plan och dessa kommer att stärka koncernens konkurrenskraft.

Det svagare rörelseresultatet har kompenserats av att rörelsekapitalet minskat vilket medfört ett starkt kassaflöde under året. Samtidigt har löpande kapacitetsanpassningar tillsammans med effekter av tidigare genomförda strukturåtgärder gjort att antalet anställda fortsätter minska.

Utmanande år för både Affärsområde Sverige & Polen och Finland & Baltikum

Huvudsakliga förklaringen till nedgången var konjunkturavmattning inom tillverkningsindustrin. Nedgången i Sverige var något högre än i Finland och beror på större beroende av fordonsindustri och tillverkning av tunga anläggningsmaskiner. I Finland har den allmänna nedgången också kompenserats något av en stark varvsindustri. Våra marknadsandelar har marginellt minskat i Sverige och marginellt ökat i Finland vilket totalt ger oförändrade marknadsandelar.

Omsättningen för affärsområde Sverige & Polen minskade med 11 procent under året och det underliggande rörelseresultatet uppgick till 79 MSEK jämfört med 104 MSEK föregående år.

Omsättningen för affärsområde Finland & Baltikum minskade med 6 procent under året och det underliggande rörelseresultatet uppgick till 65 MSEK jämfört med 68 MSEK föregående år.

Organisation

BE Groups organisation fortsätter vara uppdelad i två affärsområden, Affärsområde Sverige & Polen samt Affärsområde Finland & Baltikum. Den tidigare uppdelningen i affärsenheterna Produktion och Distribution slopades vid årsskiftet och respektive bolag drivs från och med 2020 som en affärsenhet. Syftet med denna förändring är att skapa en organisation där varje bolag utvecklas utifrån sin egen unika marknadsposition samt att minska antalet ledarskikt mellan våra kunder och koncernledningen. Med denna decentraliserade organisation ges våra dotterbolag möjlighet att agera mer självständigt och beslut fattas så nära affären som möjligt. Bolagen kan arbeta precis som entreprenörer, med mandat att fatta de effektivaste besluten med fokus på just sina kunder, affärer och lönsamhet.

Med färre beslutsnivåer kan koncernledningen hållas till ett fåtal personer som tar tillvara insikter, synergier och stordriftsfördelar. Slutgiltiga resultatet ska bli ett effektivt bolag där både dotterbolag och koncern snabbare kan anpassa sig till marknadsförändringar, samtidigt som relationerna med våra kunder ska stärkas ytterligare.

Fokus framåt

Den rådande osäkerheten i världen gällande vilka konsekvenser spridningen av Covid-19 (coronaviruset) kommer att resultera i är i dagsläget betydande och den kan komma att förstärka den konjunkturavmattning vi redan sett. Mot bakgrund av detta har styrelsen för BE Group beslutat dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om utdelning.

När vi blickar framåt ser vi att vårt fortsatta fokus på kostnadskontroll och målmedvetna förbättringsarbete kommer att stärka koncernen. Med kunden i centrum fortsätter vi på vägen mot vår vision att vara det mest professionella, respekterade, och framgångsrika stålserviceföretaget på våra marknader.

Till sist vill jag rikta ett varmt tack till våra kunder som återkommande ger oss sitt förtroende och till alla våra medarbetare som gör ett utomordentligt arbete. Utan Er är det inte möjligt! Låt oss tillsammans se fram emot ett spännande 2020.

Peter Andersson
VD och koncernchef