Alternativa nyckeltal

Koncernen har ett antal alternativa nyckeltal i sin rapport.

De alternativa nyckeltalen som BE Group anser väsentliga är följande:

Underlying operating result (uEBIT) Underliggande rörelseresultat (uEBIT) 2019 2018
Operating result Rörelseresultat 88 132
Reversal of inventory gains (-)/losses (+) Återläggning lagervinster (-)/förluster (+) 6 -27
Adjustment for items affecting comparability Justering för jämförelsestörande poster 12
Group Koncernen 94 117
Net debt excl. IFRS 16 Nettoskuld exkl. IFRS 16 2019 2018
Non-current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 985 543
Current interest-bearing liabilities and leasing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 98 5
Deduction leasing liabilities Avdrag leasingskulder -541
Deduction financial assets Avdrag finansiella anläggningstillgångar 0 0
Deduction cash and equivalents Avdrag likvida medel -168 -108
Rounding Avrundning -1
Group Koncernen 373 440
Nettoskuldsättningsgraden exkl. IFRS 16 beräknas som nettoskuld exkl. IFRS 16 dividerat med eget kapital.
Working capital Rörelsekapital 2019 2018
Inventories Varulager 642 651
Accounts receivables Kundfordringar 387 470
Other receivables Övriga rörelsefordringar 57 63
Deduction accounts payables Avdrag leverantörsskulder -398 -468
Deduction other current liabilities Avdrag övriga kortfristiga skulder -139 -145
Rounding Avrundning 1
Group Koncernen 549 572
Genomsnittligt rörelsekapital är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.
Capital employed excl. IFRS 16 Sysselsatt kapital exkl. IFRS 16 2018 2018
Equity excl. IFRS 16 Eget kapital exkl. IFRS 16 927 892
Non-current interest bearing liabilities and leasing liabilities Långfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 985 543
Current interest bearing liabilities and leasing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder och leasingskulder 98 5
Deduction leasing liabilities Avdrag leasingskulder -541
Rounding Avrundning -1
Group Koncernen 1 468 1 440
Genomsnittligt sysselsatt kapital exkl. IFRS 16 är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.