Flerårsöversikt

(SEK M unless otherwise stated) (MSEK om inget annat anges) 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sales Nettoomsättning 4 202 4 155 3 870 4 348 4 803 4 359
Earnings measurements  Resultatmått
Gross profit/loss Bruttoresultat 527 524 561 619 669 605
Underlying gross profit/loss Underliggande bruttoresultat 533 536 536 596 643 609
Operating result (EBIT) Rörelseresultat (EBIT) -17 -114 16 57 132 88
Underlying operating result (uEBIT) Underliggande rörelseresultat (uEBIT) 18 22 33 82 117 94
Margin measurements           Marginalmått
Gross margin (%) Bruttomarginal (%) 12,5 12,6 14,5 14,2 13,9 13,9
Underlying gross margin (%) Underliggande bruttomarginal (%) 12,7 12,9 13,9 13,7 13,4 14,0
Operating margin (%) Rörelsemarginal (%) -0,4 -2,8 0,4 1,3 2,8 2,0
Underlying operating margin (%) Underliggande rörelsemarginal (%) 0,4 0,5 0,9 1,9 2,4 2,1
Cash flow           Kassaflöde
Cash flow from operating activities Kassaflöde från den löpande verksamheten -25 -93 78 95 86 200
Capital structure           Kapitalstruktur
Net debt excl. IFRS 16 1) Nettoskuld exkl. IFRS 16 1) 754 609 562 478 440 373
Net debt/equity ratio (%) excl. IFRS 16 1) Nettoskuldsättningsgrad (%) exkl. IFRS 16 1) 105 78 73 60 49 40
Working capital at end of period Rörelsekapital vid periodens slut 426 525 506 492 572 549
Working capital (average) Rörelsekapital (genomsnittligt) 439 505 488 514 562 570
Capital employed at end of period excl. IFRS 16 1) Sysselsatt kapital vid periodens slut exkl. IFRS 16 1) 1 542 1 427 1 361 1 341 1 440 1 468
Capital employed (average) excl. IFRS 16 1) Sysselsatt kapital (genomsnittligt) exkl. IFRS 16 1) 1 581 1 523 1 383 1 373 1 408 1 466
Working capital tied-up (%) Rörelsekapitalbindning (%) 10,4 12,2 12,6 11,8 11,7 13,1
Return      Avkastning
Return on capital employed (%) excl. IFRS 16 1) Avkastning på sysselsatt kapital (%) exkl. IFRS 16 1) -1,1 -7,5 1,2 4,2 9,4 5,6
Per share data 2) Per aktie 2)
Earnings per share (SEK) Resultat per aktie (SEK) -21,49 -19,47 -1,56 1,87 6,13 3,87
Earnings per share after dilution (SEK) Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -21,49 -19,47 -1,56 1,87 6,13 3,87
Proposed dividend per share (SEK) Föreslagen utdelning per aktie (SEK) 1,75
Equity per share (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) 192,78 60,44 59,41 61,77 68,67 71,05
Cash flow from operating activities per share (SEK) Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (SEK) -7,46 -7,14 5,99 7,35 6,60 15,37
Average number of shares outstanding (thousands) Genomsnittligt utestående antal aktier (tusentals) 3 400 8 681 12 983 12 983 12 983 12 983
Average number of shares outstanding after dilution (thousands) Genomsnittligt utestående antal aktier efter utspädning (tusentals) 3 401 8 681 12 983 12 983 12 983 12 983
Growth      Tillväxt
Sales growth (%) Omsättningstillväxt (%) -4 -1 -7 12 10 -9
of which, organic tonnage growth (%) varav organisk tonnagetillväxt (%) -10 -1 -8 -3 4 -10
of which, price and mix changes (%) varav pris- och mixförändringar (%) 4 -2 0 14 3 -1
of which, currency effects (%) varav valutaeffekter (%) 2 2 1 1 3 2
Other      Övrigt
Average number of employees Medelantal anställda 782 768 739 700 668 652
Inventory gains and losses Lagervinster och -förluster -6 -12 28 27 27 -6
Shipped tonnage (thousands of tonnes) Leverat tonnage (tusentals ton) 411 406 374 363 377 340
1) För att tydliggöra utvecklingen av BE Groups finansiella ställning finns i nyckeltalsöversikten viss finansiell information, vilken inte finns definierad i IFRS. En avstämning/brygga mellan alternativa nyckeltal som används i denna rapport och närmst liggande IFRS-mått finns under Alternativa nyckeltal.
2) En sammanläggning av aktier 1:20 gjordes 2016. Jämförelsesiffrorna är därför omräknade.

Jämförelsesiffrorna avseende 2014 – 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).