Vinstdisposition

Styrelsens förslag till disposition av moderbolagets resultat

Styrelsen föreslår till årsstämman att inte lämna någon utdelning (1,75) för räkenskapsåret 2019.

Medel till förfogande

Balanserade vinstmedel

312 370 873

SEK

Årets resultat

38 241 473

SEK

Summa

350 612 346

SEK

I ny räkning balanseras

350 612 346

SEK

Summa

350 612 346

SEK

Koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Årsredovisningen och koncernredovisningen blir föremål för fastställelse på årsstämma den 29 april 2020.

Malmö den 19 mars 2020

Jörgen Zahlin
Styrelseordförande

Carina Andersson
Styrelseledamot

Lars Olof Nilsson
Styrelseledamot

Mikael Sjölund
Styrelseledamot

Petter Stillström
Styrelseledamot

Mikael Törnros
Arbetstagarrepresentant

Peter Andersson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 mars 2020
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB

Eva Carlsvi
Auktoriserad revisor

Informationen i denna årsredovisning är sådan information som BE Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2020.