Balansräkning – koncern

Amounts in SEK M Belopp i MSEK Note Not 2019 2018
ASSETS TILLGÅNGAR
Non-current assets Anläggningstillgångar
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill Goodwill 12 12 566 563
Other intangible assets Övriga immateriella tillgångar 13 13 7 6
573 569
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 14 14 89 111
89 111
Right of use assets Nyttjanderättstillgångar 15 15 540
540
Participations in joint ventures Andelar i joint venture 17 17 110 113
110 113
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar
Other securities held as non-current assets Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 18 0 0
Non-current receivables Långfristiga fordringar 0 0
0 0
Deferred tax assets Uppskjuten skattefordran 25 25 21 33
21 33
Total non-current assets Summa anläggningstillgångar 1 333 826
Current assets Omsättningstillgångar
Inventories Varulager
Goods for resale Handelsvaror 20 20 642 651
642 651
Current receivables Kortfristiga fordringar
Accounts receivable Kundfordringar 387 470
Tax receivables Skattefordringar 6 11
Other receivables Övriga fordringar 33 23
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 21 18 29
444 533
Cash and equivalents Likvida medel
Cash and equivalents Kassa och bank 168 108
168 108
Total current assets Summa omsättningstillgångar 1 254 1 292
TOTAL ASSETS SUMMA TILLGÅNGAR 2 587 2 118

 

Jämförelsesiffrorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).
Amounts in SEK M Belopp i MSEK Note Not 2019 2018
EQUITY AND LIABILITIES EGET KAPITAL OCH SKULDER
Equity Eget kapital 22 22
Share capital Aktiekapital 260 260
Other capital contributions Övrigt tillskjutet kapital 251 251
Translation reserve Omräkningsreserv 44 41
Retained earnings including result for the year Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 367 340
Equity attributable to Parent Company shareholders Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 922 892
Non-current liabilities Långfristiga skulder
Non-current interest-bearing liabilities Långfristiga räntebärande skulder 26, 31 26, 31 536 543
Non-current leasing liabilities Långfristiga leasingskulder 15 15 449
Provisions Avsättningar 23 23 0 0
Deferred tax liabilities Uppskjuten skatteskuld 25 25 44 44
Total long-term liabilities Summa långfristiga skulder 1 029 587
Current liabilities Kortfristiga skulder
Current interest-bearing liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 26, 27, 31 26, 27, 31 6 5
Current leasing liabilities Kortfristiga leasingskulder 1527 15, 27 92
Accounts payable Leverantörsskulder 398 468
Tax liabilities Skatteskulder 0 0
Other liabilities Övriga skulder 66 69
Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 28 73 76
Provisions Avsättningar 23 23 1 21
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 636 639
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 587 2 118
Jämförelsesiffrorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).