Kassaflödesanalys – koncern

Amounts in SEK M Belopp i MSEK Note Not 2019 2018
Operating activities Den löpande verksamheten
Operating result Rörelseresultat 88 132
Adjustment for non-cash items Justeringar för ej likviditetspåverkande poster 29 29 106 42
Interest paid/received and other financial items Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster -23 -13
Income tax paid/received Betald/erhållen skatt -2 -16
Cash flow from operating activities before changes in working capital Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 169 145
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Increase (-)/decrease (+) in inventories Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 16 -34
Increase (-)/decrease (+) in operating receivables Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 94 6
Increase (+)/decrease (-) in operating liabilities Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -79 -31
Cash flow from operating activities Kassaflöde från den löpande verksamheten 200 86
Investing activities Investeringsverksamheten
Acquisitions of intangible assets Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 13 13 0 -2
Acquisitions of tangible assets Förvärv av materiella anläggningstillgångar 14 14 -25 -32
Divestments of tangible assets Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 2
Other cash flow from investing activities Övrigt kassaflöde i investeringsverksamheten -13
Cash flow from investing activities Kassaflöde från investeringsverksamheten -37 -32
Cash flow after investments Kassaflöde efter investeringar     163  54
Financing activities Finansieringsverksamheten
Dividend Utdelning -23
Loans raised Upptagna lån 552
Amortization of loan liabilities Amortering av låneskulder -555 -10
Amortization of leasing liabilities acc. to IFRS 16 Amortering av leasingskulder enl. IFRS 16 15 15 -78
Cash flow from financing activities Kassaflöde från finansieringsverksamheten -104 -10
Cash flow for the year Årets kassaflöde     59  44
Cash and equivalents at January 1 Likvida medel vid årets början     108 61
Translation differences in cash and equivalents Kursdifferens i likvida medel     1 3
Cash and equivalents at December 31 Likvida medel vid årets slut   168 108
Jämförelsesiffrorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).