Resultaträkning – koncern

Amounts in SEK M Belopp i MSEK Note Not 2019 2018
Net sales Nettoomsättning 1 1 4 359 4 803
Cost of goods sold Kostnad för sålda varor 2 2 -3 754 -4 134
Gross profit/loss Bruttoresultat 605 669
Selling expenses Försäljningskostnader 2 2 -389 -402
Administrative expenses Administrationskostnader 2 2 -128 -125
Participation in earnings of joint venture Andelar i joint ventures resultat 17 17 3 4
Other operating income Övriga rörelseintäkter 6 6 1 4
Other operating expenses Övriga rörelsekostnader 2, 7 2, 7 -4 -18
Operating result Rörelseresultat 3, 4, 13, 14, 15 3, 4, 13, 14, 15 88 132
Financial income Finansiella intäkter 8 8 11 3
Financial expenses Finansiella kostnader 9 9 -27 -19
Result before tax Resultat före skatt 72 116
Tax Skatt 10 10 -22 -36
Result for the year attributable to Parent Company shareholders Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 11 11 50 80
Earnings per share before dilution Resultat per aktie före utspädning 11 11 3,87 6,13
Earnings per share after dilution Resultat per aktie efter utspädning 11 11 3,87 6,13
Jämförelsesiffrorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).
Koncernens nettoomsättning
MSEK
Koncernens rörelseresultat (EBIT)
MSEK