Rapport över koncernens totalresultat

Amounts in SEK M Belopp i MSEK 2019 2018
Result for the year Årets resultat 50 80
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Translation differences Omräkningsdifferenser 31 21
Hedging of net investments in foreign subsidiaries Säkring av nettoinvestering i utländska dotterbolag -36 -15
Tax attributable to items in other comprehensive income Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat 8 4
Items that will not be reclassified to profit/loss for the period Poster som inte kan omföras till periodens resultat
Total other comprehensive income Summa övrigt totalresultat 3 10
Comprehensive income for the year attributable to Parent Company shareholders Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 53 90
Jämförelsesiffrorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).