Kassaflödesanalys – moderbolag

Amounts in SEK M Belopp i MSEK Note Not 2019 2018
Operating activities Den löpande verksamheten
Operating result Rörelseresultat 44 50
Adjustment for non-cash items Justeringar för ej likviditetspåverkande poster 29 29 1 7
Interest paid/received and other financial items Betald/erhållen ränta och andra finansiella poster -2 -2
Income tax paid/received Betald/erhållen skatt 0
Cash flow from operating activities
before changes in working capital
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 43 55
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Increase (-)/decrease (+) in operating receivables Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -1 -1
Increase (+)/decrease (-) in operating liabilities Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -5 5
Cash flow from operating activities Kassaflöde från den löpande verksamheten   37 59
Investing activities Investeringsverksamheten
Acquisitions of tangible assets Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1
Lending to subsidiaries Utlåning till dotterbolag 28 45
Dividend from subsidiaries Erhållen utdelning från dotterbolag 16
Dividend to shareholders Utdelning till aktieägare -23
Cash flow from investing activities Kassaflöde från investeringsverksamheten 21 44
Financing activities Finansieringsverksamheten
Net change in borrowing/lending in cash pool Nettoförändring av in-/utlåning cashpool 19 -61
Loans raised Upptagna lån 552
Amortization of loan liabilities Amortering av låneskulder -555 -15
Cash flow from financing activities Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16 -76
Cash flow for the year Årets kassaflöde     74 27
Cash and equivalents at January 1 Likvida medel vid årets början     71 44
Cash and equivalents at December 31 Likvida medel vid årets slut 145 71