Resultaträkning – moderbolag

Amounts in SEK M Belopp i MSEK Note Not 2019 2018
Net sales Nettoomsättning 1 1 97 108
97 108
Administrative expenses Administrationskostnader -53 -58
Other operating income and expenses Övriga rörelseintäkter och -kostnader 6, 7 6, 7 0 0
Operating profit/loss Rörelseresultat 3, 4, 13, 14 3, 4, 13, 14 44 50
Profit/loss from participations in Group companies Resultat från andelar i koncernbolag 5 5 5 20
Other interest income and similar profit/loss items Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 8 17 18
Interest expense and similar profit/loss items Räntekostnader och liknande resultatposter 9 9 -25 -36
Profit/loss after financial items Resultat efter finansiella poster 41 52
Appropriations Bokslutsdispositioner 7 33
Profit/loss before tax Resultat före skatt 48 85
Tax Skatt 10 10 -10 -16
Profit/loss for the year Årets resultat 38 69