Redovisningsprinciper

Belopp anges i miljoner kronor (MSEK) om inget annat anges.

BE Group AB (publ), med organisationsnummer 556578-4724, är ett aktiebolag registrerat i Sverige. Bolaget har sitt säte i Malmö.

Redovisningsprinciper i koncernen

Överensstämmelse med lag och normgivning

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har koncernen tillämpat Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.

Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper

De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de undantag som närmare beskrivs, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har vidare konsekvent tillämpats av koncernens företag.

Ändrade redovisningsprinciper

Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS-regler

Koncernen har tillämpat IFRS 16 för första gången. Karaktären och effekten av de ändrade redovisningsprinciperna till följd av tillämpningen av den nya standarden har beskrivits under rubriken IFRS 16 – Leasingavtal. Det finns en ny tolkning, se nedan beskrivning avseende IFRIC 23, från IFRS IC samt ett antal ändringar av standarder och tolkningar som är tillämpliga för första gången under 2019. Den nya tolkningen respektive ändringarna har inte inneburit någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter.

IFRS 16 – Leasingavtal

Från och med den 1 januari 2019 ersatte IFRS 16 Leasingavtal den tidigare standarden IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC 15 och SIC 27. IFRS 16 innebär att leasingavtal som tidigare har redovisats som operationella leasingavtal direkt i resultaträkningen nu redovisas som tillgång och skuld i balansräkningen med tillhörande redovisning av kostnader för avskrivningar och ränta.

Koncernen tillämpade vid standardens ikraftträdande den modifierade retroaktiva övergångsmetoden vilket innebär att den ackumulerade resultateffekten av övergången till IFRS redovisas i balanserat resultat i öppningsbalansen per 1 januari 2019. Jämförande information i tidigare perioder presenteras inte.

Koncernens leasingportfölj består främst av fastigheter, fordon, maskiner och övrig utrustning som används i verksamheten. Till följd av övergången ökade koncernens balansomslutning på grund av tillkommande nyttjanderättstillgångar och leasingskulder. De leasingavgifter som tidigare redovisats linjärt som övriga externa kostnader har ersatts av avskrivningskostnader på nyttjanderättstillgångar och ränta på leasingskulden. Leasingavgiften fördelas mellan amortering på leasingskulden och betalning av ränta.

Vid övergången nuvärdesberäknades samtliga återstående leasingavgifter för tidigare operationella leasingavtal med koncernens marginella låneränta. Övergångseffekten på balansräkningen per den 1 januari 2019 innebar att nyttjanderättstillgångar uppkom med 565 MSEK och leasingskulder med 565 MSEK. Effekten i balanserat resultat vid övergången till IFRS 16 har inte medfört någon materiell påverkan för BE Group.

Undantag för redovisning som nyttjanderättstillgång och leasingskuld finns för leasingkontrakt av mindre värde samt kontrakt som har en löptid på högst 12 månader. Koncernen har valt att inte tillämpa undantagsreglerna.

Tabellen nedanför visar avstämningen mellan åtaganden avseende operationell leasing enligt IAS 17 per 2018-12-31 och leasingskulden per 2019-01-01 enligt IFRS 16. Den vägda genomsnittliga marginella låneräntan per 2019-01-01 uppgår till 2 procent.

MSEK
Åtagande för operationell leasing den 31 december 2018 617
Diskontering med tillämpning av koncernens marginella låneränta -50
Övrig justering -2
Leasingskuld den 1 januari 2019 565
Skulder för finansiella leasingavtal den 1 januari 2019 18

IFRIC 23 – Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig behandling

IFRIC 23 klargör hur företag ska bedöma på vilket sätt en transaktion ska värderas och redovisas när det finns osäkerheter i inkomstskatter. Koncernen har tillämpat den nya vägledningen från 1 januari 2019. IFRIC 23 har inte haft någon inverkan på redovisningen i koncernen.

Nya IFRS-regler som ännu inte börjat tillämpas

Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste miljontal.

Värderingsgrunder

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde består av derivatinstrument. Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper vilka innehas för försäljning redovisas till det lägsta av det redovisade värdet och det verkliga värdet med avdrag för försäljningskostnader.

Bedömningar och uppskattningar

Att upprätta finansiella rapporter i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, vilkas värde inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkar denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare i not 33 Viktiga uppskattningar och bedömningar.

Grunder för konsolidering

Dotterbolag

Moderbolaget BE Group AB (publ) äger direkt eller indirekt samtliga aktier och röster i sina dotterbolag och utövar därmed ett bestämmande inflytande över dessa.

I koncernredovisningen redovisas dotterbolag enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av dotterbolag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I förvärvsanalysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser. Eventuella transaktionsutgifter föranledda av ett dotterbolagsförvärv redovisas direkt i periodens resultat, förutom transaktionsutgifter som uppkommit före den 1 januari 2010. De senare har inkluderats i anskaffningsvärdet. Dotterbolags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten och fram till det datum då det bestämmande inflytandet upphör.

Överförd ersättning i samband med förvärv inkluderar inte betalningar som avser reglering av tidigare affärsförbindelser. Denna typ av regleringar redovisas i periodens resultat. Klassificeringen och den redovisningsmässiga hanteringen av rörelseförvärv som inträffade före den 1 januari 2004 har inte omprövats enligt IFRS 3 i samband med upprättandet av koncernens öppningsbalansräkning enligt IFRS per den 1 januari 2004.

Joint venture

Joint venture är ett redovisningsmässigt bolag i vilket koncernen genom samarbetsavtal med en eller flera parter har ett gemensamt bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen. I koncernredovisningen konsolideras innehav i joint venture enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på andelen i joint venture motsvaras av koncernens andel i bolagets egna kapital samt koncernmässig goodwill och andra eventuella kvarvarande koncernmässiga över- och undervärden. I periodens resultat för koncernen redovisas, som ”Andelar i joint ventures resultat”, koncernens andel i bolagets resultat justerat för eventuella avskrivningar, nedskrivningar och upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. Dessa resultatandelar, minskade med erhållna utdelningar från joint venture, utgör den huvudsakliga förändringen av det redovisade värdet på andelar i joint venture. Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaffningsvärdet för innehavet och ägarföretagets andel av identifierbara tillgångar och skulder i joint venture, redovisas enligt samma principer som vid förvärv av dotterbolag.

Transaktioner som elimineras vid konsolidering

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader samt orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade vinster och förluster som uppkommer från transaktioner med joint venture elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget, orealiserade förluster dock endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov.

Utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan motsvarande den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer där bolagen bedriver sin verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i periodens resultat. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakursen vid transaktionstillfället. Valutakursdifferenser avseende rörelserelaterade tillgångar och skulder redovisas i rörelseresultatet medan valutakursförändringar avseende finansiella tillgångar och skulder redovisas i finansnettot.

Utländska verksamheters finansiella rapporter

Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta. Omräkning sker till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till en genomsnittskurs som utgör en approximation av kurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår i samband med omräkning av en utländsk nettoinvestering och vidhängande effekter av säkringar av nettoinvesteringar redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i en separat komponent i eget kapital benämnd omräkningsreserv. Långfristiga interna lån anses utgöra del av nettoinvesteringen i den utländska verksamheten. Vid avyttring av en utlandsverksamhet realiseras de till verksamheten hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna, efter avdrag för eventuell valutasäkring, i periodens resultat.

Klassificering

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas senare än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill

Koncernens goodwill består av förvärvad inkråmsgoodwill och goodwill som uppkommit vid förvärv av andelar i dotterbolag. Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för rörelseförvärv och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder samt eventualförpliktelser. Efter förvärvet redovisas goodwill till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och prövas minst årligen för nedskrivningsbehov, se not 13 Goodwill.

Övriga immateriella tillgångar

Kundrelationer består av förvärvade tillgångar som identifierats i förvärvsanalysen i samband med förvärv av andelar i dotterbolag. Vid förvärvstidpunkten värderas kundrelationer till verkligt värde, vilket anses motsvara anskaffningsvärdet. Efter förvärvet redovisas kundrelationer till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.

Dataprogram och licenser redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. Nedlagda kostnader för internt genererad goodwill och internt genererade varumärken redovisas i periodens resultat när kostnaden uppkommer. Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.

Avskrivningsprinciper för kundrelationer och övriga immateriella tillgångar

Avskrivningar redovisas i periodens resultat linjärt över tillgångarnas beräknade nyttjandeperioder. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning. Nyttjandeperioderna prövas löpande, dock minst årligen.

De beräknade nyttjandeperioderna är:

Nyttjandeperiod
Koncern Moderbolaget
Licenser 3–10 år 3–10 år
Dataprogram 3–10 år 3–10 år
Kundrelationer 6–10 år
Övriga immateriella tillgångar 3–10 år

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår i anskaffningsvärdet är kostnader för leverans, hantering, installation, lagfarter, konsulttjänster och juridiska tjänster.

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Mark skrivs inte av. Nyttjandeperioder och restvärden omprövas minst årligen.

Nyttjandeperiod
Koncern Moderbolaget
Byggnader 15–50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3–15 år
Inventarier, verktyg och installationer 3–10 år 3–10 år

Nedskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar samt innehav i joint venture

IAS 36 tillämpas vid prövning av nedskrivningsbehov för andra tillgångar än finansiella instrument redovisade enligt IAS 39, uppskjutna skattefordringar redovisade enligt IAS 12 och varulager redovisat enligt IAS 2. Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avyttringsgrupper prövas enligt IFRS 5. För dessa undantagna tillgångar prövas det redovisade värdet enligt respektive standard.

Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Tillgångens återvinningsvärde är det högsta av nyttjandevärdet och verkligt värde minus försäljningskostnader. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats som skall beakta marknadens bedömning av riskfri ränta och risk förknippad med den specifika tillgången. I det fall tillgångens redovisade värde överstiger återvinningsvärdet, skrivs det redovisade värdet ner till återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar periodens resultat.

Nedskrivningsprövning av goodwill sker årligen, oavsett om indikation på nedskrivningsbehov föreligger eller ej. En nedskrivning av tillgång som ingår i IAS 36 tillämpningsområde reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats om ingen nedskrivning gjorts. Nedskrivning av goodwill reverseras dock inte.

Varulager

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet för varulager inkluderar utgifter som uppkommit vid förvärvet av lagertillgångarna jämte transport av dem till deras nuvarande plats och skick. Det använda anskaffningsvärdet baseras på vägda genomsnittspriser. För tillverkade varor och pågående arbete inkluderar anskaffningsvärdet en rimlig andel av indirekta kostnader baserad på en normal kapacitet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning. Nettoförsäljningsvärdet estimeras utifrån uppskattningar av det aktuella marknadspriset.

Avsättningar

En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller det belopp som krävs för att reglera avsättningen. En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och då det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättning görs med ett belopp motsvarande den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera befintliga förpliktelser på balansdagen. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar bland annat kundfordringar, likvida medel och leverantörsskulder.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas till exempel upp i balansräkningen när faktura har skickats vilket i normalfallet sker i samband med leverans av koncernens varor och tjänster och därtill hörande riskövergång. Skulder tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet att betala föreligger, även om faktura ännu inte mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, vilket utgörs av den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Finansiella instrument klassificeras vid första redovisningen i olika värderingskategorier utifrån det syfte som instrumentet förvärvades för, vilket påverkar redovisningen därefter. De värderingskategorier som BE Group använder redogörs för nedan.

Klassificering och värdering av finansiella instrument

Upplupet anskaffningsvärde – finansiella tillgångar

Koncernen klassificerar endast sina finansiella tillgångar som tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde då följande krav är uppfyllda:

  • tillgången ingår i en affärsmodell där målet är att inkassera avtalsenliga kassaflöden, och
  • avtalsvillkoren ger vid specifika tidpunkter upphov till kassaflöden som enbart består av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet.

Likvida medel och kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Kundfordringar

Kundfordringar är belopp hänförliga till kunder avseende sålda varor i den löpande verksamheten. Kundfordringar förfaller generellt till betalning inom 30-60 dagar och samtliga kundfordringar har därför klassificerats som omsättningstillgångar. Kundfordringar redovisas initialt till verkligt värde. Koncernen innehar kundfordringarna i syftet att insamla avtalsenliga kassaflöden och värderar dem därför vid efterföljande redovisningstidpunkter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Koncernens metod för beräkning av nedskrivning/reserveringen för kundfordringar beskrivs nedan.

Andra fordringar

Utöver kundfordringar finns även långfristiga fordringar och vissa övriga fordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Fordringarna klassificeras som kortfristiga fordringar om de förfaller till betalning inom 12 månader från rapporteringstidpunkten, annars klassificeras de som långfristiga fordringar.

Upplupet anskaffningsvärde – finansiella skulder

Samtliga koncernens finansiella skulder värderas efter det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde utgörs av räntebärande skulder, leverantörsskulder och övriga skulder. Finansiella skulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller till betalning inom 12 månader från rapporteringstidpunkten, annars klassificeras de som långfristiga skulder.

Nedskrivning av finansiella tillgångar

Koncernen utvärderar de framtida förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar i skuldinstrument redovisade till upplupet anskaffningsvärde. Vid varje rapporteringstidpunkt redovisar koncernen en reservering för de förväntade kreditförlusterna. Värderingen av de förväntade kreditförlusterna återspeglar ett objektivt och sannolikhetsvägt belopp som bestäms genom att utvärdera ett intervall av möjliga utfall; pengars tidsvärde och rimliga och verifierbara uppgifter som är tillgängliga utan onödiga kostnader eller insatser på balansdagen för tidigare händelser, nuvarande förhållanden och prognoser för framtida ekonomiska förutsättningar.

Koncernen tillämpar den förenklade metoden för beräkning av förväntade kreditförluster på kundfordringar. Metoden innebär att förväntade förluster under fordrans hela löptid används som utgångspunkt för kundfordringar. Se not 31 för vidare information om nedskrivningsmodellen.

Säkringsredovisning

För att uppfylla kraven på säkringsredovisning enligt IAS 39 krävs att det finns en entydig koppling till den säkrade posten. Vidare krävs att säkringen effektivt skyddar den säkrade posten, att säkringsdokumentation upprättats och att effektiviteten kan mätas.
Då transaktionen ingås, dokumenterar koncernen förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom även koncernens mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. Koncernen dokumenterar också sin bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de instrument som används i säkringstransaktioner har varit och kommer att fortsätta vara effektiva när det gäller att motverka förändringar som är hänförliga till de säkrade posterna.

Investeringar i utländska dotterbolag (nettotillgångar inklusive goodwill) har i viss utsträckning säkrats för valutarisk genom upptagande av lån i samma valuta som investeringarna. Vid bokslutstillfället upptas dessa valutalån till balansdagskurs och den effektiva delen av periodens valutakursdifferenser redovisas i övrigt totalresultat. De ackumulerade förändringarna klassificeras som omräkningsreserv i eget kapital, den ineffektiva delen redovisas i finansnettot i resultaträkningen och påverkar således i periodens resultat. Ackumulerade vinster och förluster i eget kapital omklassificeras till resultaträkningen när utlandsverksamheten avyttras helt eller delvis.

Garantier

En avsättning för garantier redovisas när avtal ingåtts innehållande klausuler om framtida åtaganden och det bedöms sannolikt att dessa åtaganden infaller.

En avsättning för garantier kan också uppstå när de underliggande produkterna eller tjänsterna säljs. Avsättningen baseras på historiska data om garantier och en sammanvägning av tänkbara utfall i förhållande till de sannolikheter som utfallen är förknippade med. Den här typen av garantiåtaganden utgör dock ej någon väsentlig post i koncernens finansiella rapportering.

Förlustkontrakt

En avsättning för förlustkontrakt redovisas när de förväntade fördelarna som koncernen väntas erhålla från ett kontrakt är lägre än de oundvikliga kostnaderna för att uppfylla förpliktelserna enligt kontraktet.

Intäkter

Koncernen genererar intäkter från försäljning av varor. I kontrakt med kunder avseende färdiga produkter finns det normalt ett prestationsåtaganden i form av varor. Intäkt redovisas vid den tidpunkt då kontroll över tillgången överförts till kunden. För att bedöma när kontroll överförs utgör överföring av risker och förmåner den indikator som i koncernen ges störst vikt för att avgöra när kontroll överförts till kunden. Vid vilken tidpunkt som kontroll över varorna överförs till kunden beror därmed till största del av vilka fraktvillkor som anges i avtal med kund.

Koncernen beaktar rörliga ersättningar i form av volymrabatter när transaktionspriset fastställs. Intäkten från försäljningen av varorna redovisas baserat på priset i avtalet, med avdrag för beräknade volymrabatter. Historiska data används för att uppskatta rabatternas förväntade värde och intäkten redovisas endast i den utsträckning som det är mycket sannolikt att en väsentlig återföring inte uppstår. En skuld (som ingår i posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter) redovisas för förväntade volymrabatter i förhållande till försäljningen till och med balansdagen.

En fordran redovisas när varorna har levererats då ersättningen vid denna tidpunkt är säker eftersom det endast är tidsåtgång som krävs innan betalningen ska ske. Ingen finansieringskomponent bedöms föreligga vid försäljningstidpunkten då kredittiden normalt är 30 – 60 dagar.

Till följd av att koncernens prestationsåtagande härrör från avtal som har en ursprunglig förväntad löptid under ett år lämnas inte information om transaktionspris avseende ej uppfyllda prestationsåtaganden.

Koncernens åtagande att reparera eller ersätta defekta produkter i enlighet med normala garantiregler redovisas som en avsättning. Garantiåtaganden utöver detta förekommer inte.

Det förekommer att koncernen säljer varor med returrätt. För dessa avtal redovisas en återbetalningsskuld (som ingår i posten övriga skulder) och en tillgång för rätten att återfå produkten från kunden (ingår i övriga omsättningstillgångar) för varor som koncernen förväntar sig att få i retur. För att bedöma returernas storlek används historiska data på portföljnivå vid försäljningstidpunkten. Då storleken på returerna har varit stabila de senaste åren, är det mycket sannolikt att en väsentlig återföring av de redovisade intäkterna inte kommer att ske. Antagandets giltighet och den uppskattade mängden returer omvärderas vid varje balansdag.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar till anställda såsom löner inklusive bonusar, betald semester, betald sjukfrånvaro samt sociala kostnader, redovisas i takt med att de anställda har utfört tjänster i utbyte mot ersättningen.

Pensioner

Koncernens pensionsavtal är till övervägande del avgiftsbestämda. De förmånsbestämda pensionsplanerna avser åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige som tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Då BE Group inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som förmånsbestämd, redovisas därför pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom försäkring i Alecta såsom en avgiftsbestämd plan.

En avgiftsbestämd pensionsplan innebär att företaget betalar fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och inte har ytterligare rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare belopp. Pensionskostnaderna för de avgiftsbestämda planerna redovisas som en kostnad i takt med att de anställda utför sina tjänster.

Ersättningar vid uppsägning

Vid uppsägningar från företagets sida kostnadsförs ersättningar till anställda löpande så länge de anställda utför arbete för företaget. Vid arbetsbefrielse kostnadsförs hela ersättningsbeloppet direkt.

En avsättning redovisas i samband med uppsägningar endast om företaget bevisligen är förpliktigat att avsluta en anställning före den normala tidpunkten eller när ersättningen lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång och det är sannolikt att erbjudandet kommer att accepteras samt att antalet anställda som kommer att acceptera erbjudandet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter och kostnader består huvudsakligen av ränteintäkter på fordringar, räntekostnader på lån, valutakursdifferenser, samt periodiserade transaktionskostnader för upptagna lån.

Transaktionskostnader för upptagna lån periodiseras över lånets löptid med tillämpning av effektivräntemetoden.

Skatt

Inkomstskatter redovisas i periodens resultat utom då en underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat varvid tillhörande skatteeffekt likväl redovisas i övrigt totalresultat. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserat på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen.

Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Leasingavtal

Koncernen som leasetagare

Vid ingåendet av ett avtal fastställer koncernen om avtalet är, eller innehåller, ett leasingavtal baserat på avtalets substans. Ett avtal är, eller innehåller, ett leasingavtal om avtalet överlåter rätten att under en viss period bestämma över användningen av en identifierad tillgång i utbyte mot ersättning.

Leasingskulder

Vid inledningsdatumet för ett leasingavtal (dvs det datum då den underliggande tillgången blir tillgänglig för användande) redovisar koncernen en leasingskuld motsvarande nuvärdet av de leasingbetalningar som ska erläggas under leasingperioden. Leasingperioden bestäms som den icke uppsägningsbara perioden tillsammans med perioder att förlänga eller säga upp avtalet om koncernen är rimligt säkra på att nyttja de optionerna. Leasingbetalningarna inkluderar fasta betalningar (efter avdrag för eventuella rabatter och liknande i samband med tecknandet av leasingavtalet som ska erhållas), variabla leasingavgifter som beror på ett index eller ett pris och belopp som förväntas betalas enligt restvärdesgarantier. Leasingbetalningarna inkluderar dessutom lösenpriset för en option att köpa den underliggande tillgången eller straffavgifter som utgår vid uppsägning i enlighet med en uppsägningsoption, om sådana optioner är rimligt säkra att utnyttjas av koncernen. Variabla leasingavgifter som inte beror på ett index eller ett pris redovisas som en kostnad i den period som de är hänförliga till.

För beräkning av nuvärdet av leasingbetalningarna använder koncernen den implicita räntan i avtalet om den enkelt kan fastställas och i övriga fall används koncernens marginella upplåningsränta per inledningsdatumet för leasingavtalet. Efter inledningsdatumet av ett leasingavtal ökar leasingskulden för att återspegla räntan på leasingskulden och minskar med utbetalda leasingavgifter. Dessutom omvärderas värdet på leasingskulden till följd av modifieringar, förändringar av leasingperioden, förändringar i leasingbetalningar eller förändringar i en bedömning att köpa den underliggande tillgången.

Nyttjanderättstillgångar

Koncernen redovisar nyttjanderättstillgångar i rapporten över finansiell ställning vid inledningsdatumet för leasingavtalet. Nyttjanderättstillgångar värderas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar, samt justerat för omvärderingar av leasingskulden. Anskaffningsvärdet för nyttjanderättstillgångar inkluderar det initiala värdet som redovisas för den hänförliga leasingskulden, initiala direkta utgifter, samt eventuella förskottsbetalningar som görs vid eller innan inledningsdatumet för leasingavtalet efter avdrag för eventuella rabatter och liknande som mottagits i samband med teckningen av leasingavtalet.

Förutsatt att BE Group inte är rimligt säker att koncernen kommer att överta äganderätten till den underliggande tillgången vid utgången av leasingavtalet skrivs nyttjanderättstillgången av linjärt över leasingperioden. För de avtal där koncernen är rimligt säker att överta äganderätten skrivs nyttjanderättstillgången av över den underliggande tillgångens nyttjandeperiod, enligt följande:

Nyttjandeperiod
Koncern
Byggnader 15–50 år
Bilar 3–15 år
Inventarier, verktyg och installationer 3–10 år
Övrigt 3–10 år

Undantag för redovisning som nyttjanderättstillgång och leasingskuld finns för leasingkontrakt av mindre värde samt kontrakt som har en löptid på högst 12 månader. Koncernen har valt att inte tillämpa dessa undantagsregler.

Tillämpade redovisningsprinciper avseende leasingavtal före 2019

Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen som finansiella eller operationella leasingavtal. I samtliga leasingavtal är BE Group leasetagare.

Operationella leasingavtal

Leasing av tillgångar där de ekonomiska risker och fördelar som normalt är förknippade med ägande av tillgången kvarstår hos uthyraren klassificeras som operationell leasing. Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet av ett avtal redovisas i periodens resultat linjärt över leasingavtalets löptid. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer.

Finansiella leasingavtal

Leasing där de ekonomiska riskerna och fördelarna som normalt är förknippade med ägande av tillgången överförts till koncernen klassificeras som finansiell leasing. Den förhyrda tillgången redovisas som en materiell anläggningstillgång på samma sätt som egenägda materiella anläggningstillgångar, medan den framtida förpliktelsen att betala leasingavgifter till uthyraren redovisas som en skuld i balansräkningen. Leasade tillgångar skrivs av enligt samma principer som gäller övriga tillgångar av samma slag. Den framtida leasingförpliktelsen delas upp i lång- och kortfristiga skulder. Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amortering på den utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den, under respektive period, redovisade skulden. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer.

Rapportering för segment

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader inklusive koncerninterna transaktioner och vars rörelseresultat regelbundet granskas av koncernens högste verkställande beslutsfattare som underlag för beslut om fördelning av resurser till segmentet och bedömning av dess resultat. Vidare skall det också finnas fristående finansiell information för den del av koncernen som definieras som ett segment. BE Group har definierat begreppet ”högste verkställande beslutsfattare” som koncernledningen.

Koncernens indelningsgrund för segment är geografiska områden. Den interna styrningen är i första hand uppbyggd på rapportering och uppföljning av avkastning från koncernens olika geografiska områden. De geografiska områdena är grupperade per land eller grupp av länder utifrån likheter ifråga om risker och möjligheter. För ytterligare information om rörelsesegment, hänvisas till not 1 Rörelsesegment.

Resultat per aktie

Beräkningen av resultat per aktie baseras på periodens resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet aktier utestående under året. Vid beräkningen av resultat per aktie före och efter utspädning justeras det genomsnittliga antalet aktier för att ta hänsyn till effekter av aktiesparprogrammet.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.

Redovisningsprinciper i moderbolaget

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer (sept 2012). Även av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras.

Klassificering och uppställningsformer

Resultaträkning och balansräkning är för moderbolaget uppställda enligt årsredovisningslagens scheman, medan rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden. De skillnader mot koncernens rapporter som gör sig gällande i moderbolagets resultat- och balansräkningar utgörs främst av redovisning av finansiella intäkter och kostnader, anläggningstillgångar och eget kapital.

Andelar i dotterbolag

Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterbolag. I koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter direkt i resultatet när dessa uppkommer. Anteciperad utdelning från dotterbolag redovisas i de fall moderbolaget ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek och moderbolaget har fattat beslut om utdelningens storlek innan dotterbolagen publicerat sina finansiella rapporter. Utdelningar från dotterbolag redovisas i sin helhet som intäkt i resultaträkningen.

Aktieägartillskott

Lämnade aktieägartillskott redovisas som en ökning av andelar i koncernföretag, i den mån nedskrivning ej erfordras. I det mottagande bolaget redovisas aktieägartillskott direkt i eget kapital.

Finansiella instrument

I enlighet med regler i Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 samt sambandet mellan redovisning och beskattning, tillämpas inte reglerna om finansiella instrument och säkringsredovisning i IAS 39 i moderbolaget som juridisk person, utan dessa regler tillämpas även fortsättningsvis endast i koncernredovisningen. I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. Skulder, som inte utgör derivatskulder, värderas till upplupet anskaffningsvärde. Eventuella derivattillgångar värderas enligt lägsta värdets princip och eventuella derivatskulder enligt högsta värdets princip.

Skatter

I moderbolaget redovisas eventuella obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Leasing

Reglerna om redovisning av leasingavtal enligt IFRS 16 tillämpas inte i moderbolaget. Detta innebär att leasingavgifter redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden, och att nyttjanderättstillgångar och leasingskulder inte inkluderas i moderbolagets balansräkning. Identifiering av ett leasingavtal görs dock i enlighet med IFRS 16, d.v.s. att ett avtal är, eller innehåller, ett leasingavtal om avtalet överlåter rätten att under en viss period bestämma över användningen av en identifierad tillgång i utbyte mot ersättning.

Finansiella garantier

Moderbolagets finansiella garantiavtal består av borgensförbindelser till förmån för dotterbolagen. Finansiella garantier innebär att bolaget har ett åtagande att ersätta innehavaren av ett skuldinstrument för förluster som denne ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte fullgör betalning vid förfall enligt avtalsvillkoren. För redovisning av finansiella garantiavtal tillämpar moderbolaget RFR 2 p 72 som innebär en lättnad jämfört med reglerna i IAS 39 när det gäller finansiella garantiavtal utställda till förmån för dotterbolag. Moderbolaget redovisar finansiella garantiavtal som avsättning i balansräkningen när bolaget har ett åtagande för vilket betalning sannolikt erfordras för att reglera detta.

Koncernbidrag i moderbolaget

Erhållna eller lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

Finansiella skulder

Finansiella skulder utgörs huvudsakligen av skulder till kreditinstitut. Skulder till kreditinstitut värderas initialt till mottagna medel med avdrag för eventuella uppläggningsavgifter och värderas därefter till upplupet anskaffningsvärde. Räntekostnader redovisas löpande över resultaträkningen. Balanserade uppläggningsavgifter redovisas direkt mot låneskulden i den utsträckning låneavtalets underliggande lånelöfte utnyttjas och periodiseras i resultaträkningen (övriga finansiella kostnader) över lånets kontraktuella löptid. Om ett låneavtal sägs upp eller på annat sätt upphör att gälla, vid en tidpunkt före ursprunglig kontraktuell löptid, resultatförs balanserade uppläggningsavgifter. Om ett gällande avtal omförhandlas under den kontraktuella löptiden periodiseras eventuella tillkommande avgifter, kopplade till omförhandlingen, över lånens resterande kontraktuella löptid.