AFFÄRSOMRÅDE
FINLAND & BALTIKUM

Under 2019 stod affärsområdet för 49 procent (48) av koncernens nettoomsättning. Affärsområdet består av koncernens verksamheter i Finland och i de tre baltiska länderna. Verksamheten i Finland består av produktions- och lageranläggningar i Lappo, Lahtis och Åbo, samt försäljningskontor på nio orter. Verksamheten i Baltikum omfattar lager- och försäljningsenheter i Tallinn, Riga och Kaunas.

På den finska marknaden har bolaget cirka 2 800 kunder och de tio största kunderna utgör 12 procent av affärsområdets omsättning. Fokus ligger på att leverera värdeskapande tjänster till både bygg- och tillverkningsindustrin. BE Group Finland driver ett stålservicecenter för tunnplåtbearbetning i egen regi, vilket medför en högre andel försäljning av dessa produkter jämfört med affärsområde Sverige & Polen. De huvudsakliga konkurrenterna är Tibnor, Kontino och Flinkenberg.

I Baltikum är marknaden mer fragmenterad och förutsättningarna varierar kraftigt mellan Estland, Lettland och Litauen men BE Group har överlag en god position på marknaden.

 

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen för året minskade med 6 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 2 157 MSEK (2 299). Rörelseresultatet uppgick till 65 MSEK (81) och justerat för lagervinster och -förluster på 0 MSEK (13) uppgick det underliggande rörelseresultatet till 65 MSEK (68). Försämringen är till största delen hänförlig till den svagare volymutvecklingen i den finska distributionsverksamheten.

Fortsatt utveckling

Efterfrågan under året har varit generellt sett svagare både inom bygg- och tillverkningsindustrin. Stålpriserna har varit stabila sett över året. Stort fokus ligger nu på att förbättra lönsamheten i den finska distributionsverksamheten samt de baltiska verksamheterna. Målet är, liksom tidigare, att erbjuda den bästa kundupplevelsen i vår industri genom att tillhandahålla värdeskapande lösningar till varje kund och segment som vi inriktar oss på.

Key data 1) 2019 2018 %
Nyckeltal 1) 2019 2018 %
Shipped tonnage, thousands of tonnes Levererat tonnage, tusentals ton 173 190 -9%
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 2 157 2 299 -6%
Operating result (EBIT), SEK M Rörelseresultat (EBIT), MSEK 65 81 -20%
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 3,0 3,5 -0,5%
Underlying operating result (uEBIT), SEK M 2) Underliggande rörelseresultat (uEBIT), MSEK 2) 65 68 -4%
Underlying operating margin, % Underliggande rörelsemarginal, % 3,0 2,9 0,1%
Investments, SEK M Investeringar, MSEK 7 18 -61%
Average number of employees Medelantal anställda 301 304 -1%
1) I resultatet har de koncerngemensamma kostnader som faktureras ut från moderbolaget eliminerats. Vidare har effekterna avseende IFRS 16 rapporterats under Moderbolaget & koncernposter och har inte fördelats ut på affärsområdena.
2) Ingår som en del av BE Groups alternativa nyckeltal, se även Alternativa nyckeltal.
Omsättning
MSEK
Rörelseresultat (EBIT)
MSEK
Underliggande rörelseresultat 1)
MSEK

1) Underliggande rörelseresultat definieras som rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster och justerat för lagervinster och lagerförluster (avdrag för vinster och tillägg för förluster). Se även Alternativa nyckeltal.