Affärsområde
Sverige & Polen

Affärsområde Sverige & Polen svarade under 2019 för 51 procent (52) av koncernens nettoomsättning. Affärsområdet innefattar koncernens verksamheter i Sverige bestående av bolagen BE Group Sverige och Lecor Stålteknik samt den polska verksamheten BE Group Polen. De cirka 2 000 kunderna inom bygg- och tillverkningsindustrin får leveranser från lager- och produktionsanläggningar i Malmö, Kungälv, och Norrköping i Sverige samt Trebaczew i södra Polen. Utöver dessa anläggningar har BE Group Sverige lokala försäljningskontor på ytterligare sex orter. Kundernas storlek och behov varierar kraftigt, de tio största kunderna utgör cirka 22 procent av affärsområdets omsättning. Lokal närvaro, hög servicegrad och god kundförståelse är förutsättningar för att betjäna marknaden. Bland konkurrenterna på marknaden finns SSAB-ägda Tibnor samt Stena Stål som ingår i Stenakoncernen.

BE Group äger 50 procent av bolaget ArcelorMittal BE Group SSC AB i Karlstad, ett stålservicecenter där tunnplåt klipps och spaltas. Bolaget är ett modernt Steel Service Center för bearbetning av tunnplåt och bandplåt med en omsättning på 814 MSEK (838) under 2019.

Lecor Stålteknik erbjuder färdiga prefabricerade stålkonstruktioner till byggprojekt samt broar och industristommar. Verksamheten omsatte 64 MSEK (116) under 2019.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen för året minskade med 11 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 2 209 MSEK (2 476). Rörelseresultatet uppgick till 73 MSEK (123). Justerat för lagervinster och -förluster samt jämförelsestörande poster på -5 MSEK (19) uppgick det underliggande rörelseresultatet till 79 MSEK (104).

Resultatet har försvagats främst på grund av den vikande försäljningsvolymen och att tonnaget minskade med 10 procent jämfört med 2018. Lecor Stålteknik levererade ett resultat om -11 MSEK (-6). Det samägda bolaget ArcelorMittal BE Group SSC redovisas enligt kapitalandelsmetoden och årets resultatandel uppgick till 3 MSEK (4).

Fortsatt utveckling

Under 2019 har fokus varit på att fortsätta serva våra kunder på ett dynamiskt sätt vilket bidragit till att effekten av konjunkturnedgången dämpats. Många saker har fallit på plats internt men arbetet med att stärka våra marginaler kommer att fortsätta också under 2020. Detta kommer att ske dels genom ett aktivt arbete med att öka och tydliggöra de värden vi skapar och prissätta dessa korrekt, men också genom att effektivisera inköpsprocessen.

Key data 1) 2019 2018 %
Nyckeltal 1) 2019 2018 %
Shipped tonnage, thousands of tonnes Levererat tonnage, tusentals ton 168 187 -10%
Net sales, SEK M Nettoomsättning, MSEK 2 209 2 476 -11%
Operating result (EBIT), SEK M Rörelseresultat (EBIT), MSEK 73 123 -41%
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 3,3 5,0 -1,7%
Underlying operating result (uEBIT), SEK M 2) Underliggande rörelseresultat (uEBIT), MSEK 2) 79 104 -24%
Underlying operating margin, % Underliggande rörelsemarginal, % 3,6 4,2 -0,6%
Investments, SEK M Investeringar, MSEK 17 16 6%
Average number of employees Medelantal anställda 340 338 0,6%
1) I resultatet har de koncerngemensamma kostnader som faktureras ut från moderbolaget eliminerats. Vidare har effekterna avseende IFRS 16 rapporterats under Moderbolaget & koncernposter och har inte fördelats ut på affärsområdena.
2) Ingår som en del av BE Groups alternativa nyckeltal, se även Alternativa nyckeltal.
Omsättning
MSEK
Rörelseresultat (EBIT)
MSEK
Underliggande rörelseresultat 1)
MSEK

1) Underliggande rörelseresultat definieras som rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster och justerat för lagervinster och lagerförluster (avdrag för vinster och tillägg för förluster). Se även Alternativa nyckeltal.