Hållbarhetsrapport

BE Groups hållbarhetsarbete bygger på ambitionen att skapa ett ansvarsfullt företagande vilket ska genomsyra hela verksamheten.

BE Group arbetar för att begränsa organisationens miljöpåverkan samt strävar efter att vara en ekonomiskt, socialt och etiskt ansvarsfull aktör. Hållbarhetsarbetet bygger på ambitionen att skapa ett ansvarsfullt företagande vilket ska genomsyra hela verksamheten och denna hållbarhetsrapport gäller för koncernen och samtliga helägda dotterbolag.

De övergripande riktlinjerna kommer från koncernen, utöver dessa följer varje land de lagar och regler som finns i respektive land till exempel gällande arbetsrätt och fackliga organisationer och har lokala certifieringar och standarder samt mer specifika riktlinjer för områden såsom resor, representation och bilar.

BE Group har en arbetsgrupp som arbetar med hållbarhetsfrågor och denna grupp består av representanter från koncernens ledningsgrupp, HR samt HSEQ från Sverige och Finland. Gruppen diskuterar aktuella frågeställningar och aktiviteter inom de fokusområden som bedöms vara särskilt viktiga för koncernen. BE Group använder FNs Global Compacts 10 principer som bas för hållbarhetsarbetet och för att identifiera de prioriterade fokusområdena.

För att skapa ytterligare transparens och en tydligare riktning kommer det under 2020 att startas upp ett arbete i koncernens ledningsgrupp där man tittar på verksamheten utifrån de globala målen i Agenda 2030.

BE Groups nyckelintressenter

Både långsiktigt och i det dagliga arbetet påverkar och påverkas företaget av diverse intressenter, bland annat dessa nyckelintressenter:

Intressent Förväntningar på BE Group Exempel på dialogform
Kunder BE Group ska tillföra mervärden till alla kundsegment enligt affärsmodellen och agera lyhört och förtroendeingivande för att stärka relationerna med befintliga kunder och attrahera nya. Dialog förs till exempel via personliga möten, dagliga kontakter, mässor, kundundersökningar och hemsidan.
Medarbetare BE Group ska agera på ett ansvarsfullt sätt både internt och externt för att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Våra värderingar är ledord för hur vi ska bemöta varandra i det dagliga arbetet. Dialog förs till exempel via samtal i vardagen, arbetsplatsmöten, medarbetarundersökning, facklig samverkan, internutbildningar, incidentuppföljning och prestations- och utvecklingssamtal.
Aktieägare BE Group ska skapa värden för aktieägarna genom ett ansvarsfullt och vinstdrivande företagande baserat på koncernens affärsmodell och strategier för lönsamhet. Dialog förs till exempel via årsstämma, års- och hållbarhetsredovisning, delårsrapporter, hemsida och investerarträffar.
Leverantörer BE Group ska tillföra mervärden i form av effektiv distribution, lagerhållning, vidareförädling och kunskap om våra marknader. Koncernen strävar efter att stärka hållbarhetsarbetet hos leverantörer genom dialog och kravställning. Dialog förs till exempel via personliga möten, dagliga kontakter, kvartalsmöten och samarbetsprojekt.
Samhälle BE Group vill bidra till en positiv samhällsutveckling genom att skapa arbetstillfällen i den egna verksamheten och hos samarbetspartners. BE Group ska vara en öppen och lättillgänglig aktör som kommunicerar med största möjliga transparens inom ramarna för regler om börspåverkande information. Dialog förs till exempel via studiebesök, samverkansprojekt, nätverk och sponsorskap.

Fokusområden

BE Group har identifierat ett antal områden som är särskilt viktiga för koncernen och dessa är indelade i tre fokusområden; Verksamheten, Människorna och Miljön.

Verksamheten

BE Group är ett handels- och serviceföretag som erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice inom stål, rostfritt och aluminium till bygg- och tillverkningsindustrin i Europa. Man erbjuder effektiv distribution genom samordning inom inköp, transport och lagerhållning.

BE Group fyller en viktig roll i värdekedjan. Bolaget kompenserar för avståndet som finns mellan stålproducenternas leveransförmåga och stålkonsumenternas behov. Generellt levererar de enskilda stålproducenterna ett begränsat urval av produkter, i stora orderkvantiteter med relativt långa ledtider. Många stålkonsumenter önskar däremot en samlad leverans av flera olika produkter i mindre kvantiteter med kort leveranstid. Då sker inköpen vanligtvis via ett stålservicebolag, där BE Group är ett av de ledande producentoberoende alternativen på sina marknader. BE Group skapar värde åt sina kunder genom effektivitet och samordning inom inköp, transporter och lagerhållning av ett brett sortiment av handelsstål, specialstål, rostfritt stål och aluminium.

BE Group strävar efter att vara en pålitlig partner till sina affärspartners, leverantörer och kunder. Man följer de lagar och regler som gäller i respektive land där koncernen har verksamheter och som komplement till detta finns uppförandekoden.

BE Groups uppförandekod (Code of Conduct) talar om vilket ansvar företaget har gentemot affärspartners, ägare, anställda och samhället. Koden tar bland annat upp frågor som affärsetik, antikorruption, barnarbete, jämställdhet, arbetsmiljö, karriärsfrågor och kompetensutveckling. De etiska riktlinjer som ingår i uppförandekoden omfattar samtliga anställda inom BE Group och varje enhetschef är ansvarig för att medarbetarna känner till och följer dem.

BE Group kräver ärlighet och integritet från alla enheter inom BE Group och förväntar sig detsamma från alla affärsförbindelser, till exempel kunder, leverantörer och samarbetspartners. BE Group arbetar mot korruption i alla dess former, inklusive mutor. All sorts kompensation till agenter, leverantörer och samarbetspartners ska enbart baseras på relevanta produkter och tjänster. Mer information om detta finns i uppförandekoden och i uppförandekoden för leverantörer (Code of Conduct for Suppliers) som båda finns tillgängliga på hemsidan.

Fokus

BE Group ska vara en pålitlig partner till sina affärspartners, leverantörer och kunder. Detta sker genom att säkerställa att alla i organisationen känner till BE Groups uppförandekod och efterlever den samt anammar koncernens värderingar. BE Group strävar även efter att utveckla och upprätthålla en transparent och ansvarsfull dialog med sina intressenter.

Exempel på styrdokument/aktiviteter

Uppförandekod (Code of Conduct)
Värderingarna – Dynamiska, Transparenta, Hållbara
Intern kontroll, såsom revisioner av t.ex. miljö- och kvalitetsarbetet
Kundundersökningar
Leverantörsuppföljningar
Uppförandekod (Code of Conduct) för leverantörer
Certifieringar och standarder, såsom ISO 9001

Människorna

BE Groups företagskultur bygger på det som definieras som koncernens värderingar. Värderingarna fungerar som vägvisare i det dagliga arbetet för alla som arbetar inom koncernen. De handlar om hur man agerar gentemot varandra och mot kunder, leverantörer och andra som man kommer i kontakt med. Dessa är Dynamiska, Transparenta och Hållbara.

Utöver värderingarna har BE Group ledarskapsprinciper som är gemensamma för hela koncernen. Dessa ska skapa enhetlighet och tydlighet kring förväntningarna på hur ledarna ska vara och agera för att bidra till att skapa en bra arbetsmiljö och ett framgångsrikt företag.

Koncernen strävar efter att skapa och vara en eftertraktad arbetsplats där alla behandlas med lika respekt och värdighet och uppmuntrar en kultur med lika möjligheter och mångfald. Alla arbetsplatser ska vara fria från trakasserier och diskriminering.

Alla arbetsplatser ska vara säkra och trivsamma. Under 2019 har koncernens fokus på att belysa och förbättra säkerheten på arbetsplatserna genom projektet Safety first fortsatt. Efter att under 2018 ha gjort kartläggningar av BE Groups alla arbetsplatser genomfördes under 2019 utbildningar av chefer och medarbetare på alla bolag inom koncernen. Det har tagits fram en Safety First policy med en nollvision gällande arbetsplatsolyckor där grundtanken är att alla olyckor kan förebyggas. Säkerheten ska komma först i alla lägen.

Det finns sedan flera år tillbaka en whistle-blowerpolicy vilket innebär att alla anställda har möjlighet att anonymt rapportera när de ser några problem, felaktigheter, olagligt beteende eller oegentligheter gällande BE Groups intressen eller individernas liv och hälsa.

En gång per år genomför BE Group en koncernövergripande medarbetarundersökning för att införa ett mer systematiskt och transparent arbetssätt och säkerställa att de styrkor och förbättringsområden som finns belyses. Resultatet presenteras avdelningsvis och varje grupp får arbeta med att ta fram en åtgärdsplan för de förbättringsområden som fastställts.

Fokus

BE Group ska verka för att vara en säker, inkluderande och hälsosam arbetsplats där värderingarna är basen för hur man agerar. Detta sker genom att man verkar för en säker och bra arbetsmiljö där olyckor, skador och sjukdom förebyggs, att värderingarna efterlevs och att rätt kompetens och kunskaper finns i bolaget. BE Group strävar efter att säkerställa mångfald och lika möjligheter.

Exempel på styrdokument/aktiviteter

Safety First
Uppförandekod (Code of Conduct)
Värderingarna – Dynamiska, Transparenta och Hållbara
Ledarskapsprinciper
Medarbetarsamtal
Medarbetarundersökningar
Utbildningar och kompetensutveckling
Whistleblowerpolicy

Miljön

BE Group arbetar aktivt med miljöfrågor som en integrerad del av verksamheten och grunden i miljöarbetet är en koncernövergripande miljöpolicy. Den har utarbetats på ett sådant sätt att det ska vara enkelt för alla medarbetare att förstå hur de i sitt dagliga arbete kan minska miljöpåverkan. Enheterna arbetar sedan lokalt med de miljöfrågor som är kopplade till verksamheterna. Här ligger fokus på att kontinuerligt förbättra de egna anläggningarna gällande energiförbrukning, utsläpp och avfallshantering.

Huvuddelen av verksamheterna är certifierade enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001. Under 2019 certifierades verksamheten i Litauen enligt ISO 14001 och den verksamhet som ännu inte är certifierad är Lecor Stålteknik.

I förädlingskedjan från stålproducenterna till kunderna är det i producentledet som merparten av koldioxidutsläppen sker. Med en position mellan stålproducenterna och kunderna är det framför allt inom transportområdet som BE Group har möjlighet att bidra till en minskad miljöpåverkan. Enligt BE Groups uppskattningar svarar koncernens anläggningar för cirka 1 procent av de totala koldioxidutsläppen i värdekedjan, transporterna till och från anläggningarna står för runt 5 procent och resterande 94 procent härrör sig från producentledet.

BE Group har sedan 2013 gjort beräkningar av koldioxidutsläpp enligt rekommendationerna i Greenhouse Gas Protocol, GHG Scope 1-2. Beräkningar visar på en minskning av emissioner på cirka 60% per ton levererat stål jämfört med startåret 2013. Emissionen av koldioxid i den egna verksamheten har sänkts genom ökad användning av fossilfria energibärare såsom el, biogas och fjärrvärme. Anläggningarna inom BE Group arbetar också med att effektivisera energiförbrukningen. Förbrukningen påverkas av leveransvolymerna och produktionsverksamheten (materialbearbetning och service) som är mest energikrävande. Lagerhållningen i sig är mindre energikrävande.

Målsättningen är att så mycket som möjligt av materialet ska skickas med tåg eller båt och där det inte är möjligt sker transporterna med lastbil. Mindre än hälften av transporterna sker idag på landsväg och koncernen jobbar här aktivt med att hitta transportföretag som har ett uttalat och medvetet hållbarhets- och miljöfokus. Transporterna sker i allt större utsträckning av lastbilar som drivs av diesel med inblandning av icke fossila HVO/BIO komponenter och det finns idag även ett par lastbilar som drivs av biogas. Enheterna i Sverige och Finland har, tillsammans med transportföretagen, börjat samla in mer detaljerad data för aktuell bränsleanvändning. Målet är att få en ökad kunskap om emissionerna och hur företaget kan påverka dem ur ett miljöperspektiv.

BE Group har endast en begränsad mängd utsläpp från den egna verksamheten. I huvudsak kommer utsläppen från produktionsenheterna i Malmö, Norrköping och Åbo där arbetsmoment som målning och stålblästring utförs. Reningen av lösningsmedel (VOC) från målningsanläggningar och stoftutsläpp från blästrings- och skärmaskiner är effektiv och följs upp kontinuerligt.

Restprodukter i BE Groups verksamhet är framför allt metall, trä och papp. Dessa sorteras och återvinns i största möjliga utsträckning. Koncernen gör också en noggrann uppföljning av det arbete som leverantörerna av återvinningstjänsterna står för. Stålproduktionen är en tung och energikrävande industri. Samtidigt är livslängden på stålkonstruktioner lång och återvinningsgraden hög jämfört med många andra material.

Fokus

BE Group ska arbeta målmedvetet för att begränsa sin miljö- och klimatpåverkan. Detta sker genom en övergripande miljöpolicy och att varje bolag sedan arbetar med de åtgärder som är relevanta för verksamheten.

Exempel på styrdokument/aktiviteter

Beräkningar av koldioxidutsläpp (GHG)
Kartläggning transporterna
Användande av fossilfria energibärare
Återvinning av restprodukter
Certifieringar och standarder såsom ISO 14001 och REACH

Hållbarhetsrelaterade risker och riskhantering

BE Group har identifierat ett antal hållbarhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer för verksamheten. Dessa risker och arbetet med dem beskrivs kortfattat nedan.

Miljöpåverkan

Risk

Ökad försäljning och produktion leder till ökad total miljöpåverkan i förhållande till produktion och distribution av företagets produkter. Även i dagsläget okända saneringskostnader komma att påverka BE Groups verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Efterlevnad av relevant miljölagstiftning och andra bestämmelser inom miljöområdet är en förutsättning för att undvika sanktionsåtgärder.

Hantering

BE Group arbetar systematiskt med att efterleva regler och lagar samt med att minska företagets miljöpåverkan och bedriver ett kvalitets- och miljöledningsarbete som ställer krav på enheterna. BE Group arbetar för att minska miljöpåverkan i värdekedjan, genom produktions- och distributionsprocessen från leverantör till slutanvändare. I detta ingår bland annat att följa upp reningen av lösningsmedel från målningsanläggningarna och stoftutsläpp samt avfallshantering av restprodukterna.

Energianvändning

Risk

Ökad produktion leder till ökat nyttjande av energi. Att inte använda energi från förnybara källor, där detta är möjligt, påverkar miljön negativt.

Hantering

BE Group mäter energiförbrukningen vid alla sina anläggningar och vid upphandling av energi ska energi från fossilfria energibärare vara förstahandsvalet om möjligt. Att titta på energieffektiviteten är även en viktig faktor vid investeringar.

Ökad mängd utsläpp från transporter

Risk

BE Group säljer sina produkter på huvudsakligen sex marknader vilket innebär att transport av material är ofrånkomligt och användning av transporttjänster innebär oftast nyttjande av fossila bränslen.

Hantering

BE Group arbetar för att optimera logistikflödena. Målsättningen är att så mycket som möjligt ska skickas med tåg eller båt och där det inte är möjligt sker transporterna med lastbil. Mer detaljerad data för aktuell bränsleanvändning har börjats samlas in tillsammans med transportföretagen och koncernen jobbar aktivt med att hitta transportföretag med ett uttalat och medvetet hållbarhets- och miljöfokus.

Bristande hälsa och säkerhet

Risk

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet är centrala frågor för BE Group. Brister i säkerhet och arbetsmiljö innebär en ökad risk för ohälsa och incidenter för företagets medarbetare.

Hantering

BE Group har ett systematiskt arbete för att säkerställa och förbättra arbetsmiljön kallat Safety first. BE Group följer löpande upp ett antal parametrar inom området hälsa och säkerhet. Möjligheter till förbättringar diskuteras av koncernens ledning och lokalt på enheterna. Förbättringar genomförs och avrapporteras löpande.

Bristande jämställdhet, mångfald och diskriminering

Risk

Brister i implementering och efterlevnad av BE Groups värdegrund kan leda till bristande jämställdhet och mångfald.

Hantering

BE Group genomför årligen en medarbetarundersökning med aktiv uppföljning av resultatet där åtgärdsplaner tas fram för de förbättringsområden som fastställts. Arbetet genomförs med full transparens i förhållande till riktlinjer, personalhandböcker samt rapportering av överträdelser avseende diskriminering.

Brott mot mänskliga rättigheter

Risk

BE Group är ett företag med enheter i flera länder i norra Europa och en geografiskt utspridd leverantörsbas. Detta innebär att insynen avseende mänskliga rättigheter kan vara begränsad och det finns en risk att företaget ofrivilligt kan bidra till brott mot mänskliga rättigheter.

Hantering

I BE Groups uppförandekod tas dessa frågor upp och den gäller för alla anställda inom BE Group inklusive koncernledningen. Styrelsemedlemmar, affärspartners, kunder och leverantörer uppmuntras även att följa denna uppförandekod. För leverantörer finns det även en separat uppförandekod. Rapportering av eventuella problem, felaktigheter, olagligt beteende eller oegentligheter kan ske till närmsta chef eller anonymt via whistleblowersystemet.

Korruption

Risk

Korruption kan i olika grad existera i vissa länder och i olika sektorer i samhället. BE Group löper, som många andra företag, en risk att bli involverade i icke etiska affärer inom områden som omfattar försäljnings- och inköpsprocesser.

Hantering

Inom BE Group gäller nolltolerans mot icke etiska affärsmetoder. Företaget genomför genomgångar av företagets uppförandekod för företagets medarbetare, leverantörer och samarbetspartners. Tillsammans med ramverket för intern kontroll och uppföljning utgör detta grunden för ett affärsetiskt förhållningssätt samt korrekt finansiell rapportering. BE Group tillämpar centrala och lokala attestmanualer för att undvika intressekonflikter och tillämpar upphandlingsprocesser som säkerställer god affärsetik.