Not 1 – Rörelsesegment

1) Under 2018 har nedskrivningar av tillgångar samt kostnader relaterade till omstrukturering på totalt -12 MSEK gjorts, varav -16 MSEK är hänförligt till avvecklingen av verksamheten i Tjeckien, och 4 MSEK avser återföring av del av avsättning avseende underhållsbehov för lagerbyggnad i Malmö.

Effekterna avseende IFRS 16 har rapporterats under Moderbolaget & koncernposter och har inte fördelats ut på de två affärsområdena. Jämförelsesiffrorna avseende 2018 är upprättade enligt tidigare redovisningsprinciper avseende leasing (IAS 17).

BE Group är ett handels- och servicebolag inom stål, rostfritt stål och aluminium. Kunderna finns främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. Då kunderna uppvisar en stor bredd i förutsättningar och behov erbjuder BE Group olika affärslösningar; lagerförsäljning, produktionsserviceförsäljning samt direktförsäljning. Samarbetet mellan BE Group och en given kund kan bestå av en eller flera av affärslösningarna.

Koncernens basprodukter är av likartad karaktär oavsett till vilka kunder eller marknader de distribueras. Ett led i koncernens strategi är också att vidareförädla materialet i egna produktionsanläggningar genom olika typer av produktionsservice, vilket i vissa fall leder till färdiga komponenter som går rakt in i kundernas produktion.

Koncernens risker och möjligheter skiljer sig åt på de olika geografiska marknaderna till vilka koncernens produkter distribueras. Koncernen har därför valt geografiska områden som rörelsesegment.

Den operativa strukturen och den interna rapporteringen till koncernledning och styrelse bygger därför primärt på redovisning av geografiska affärsområden. I segmentets resultat, tillgångar och skulder har inkluderats operativa poster hänförliga till segmentets löpande verksamhet.

Fördelningen av operativt kapital per segment baseras på lokalisering av verksamheten och innefattar direkt hänförbara poster samt poster som kan fördelas per segment på ett rimligt tillförlitligt sätt. Operativt kapital som fördelats per segment omfattar materiella anläggningstillgångar, goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar, andelar i joint venture, uppskjuten skattefordran och rörelsekapital minskat med uppskjuten skatteskuld och avsättningar. Finansiella tillgångar och skulder har inte fördelats på respektive segment och redovisas som övriga tillgångar/skulder. I segmentens investeringar ingår investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Den finansiella informationen per segment är baserad på samma redovisningsprinciper som koncernens. Koncernen använder sig av ett antal alternativa nyckeltal (se Alternativa nyckeltal för mer information). Ett av dessa är det underliggande resultatet som är det redovisade resultatet justerat för jämförelsestörande poster samt lagervinster och lagerförluster. Dessa utgör skillnaden mellan kostnad för sålda varor till anskaffningsvärde och kostnad för sålda varor till återanskaffningspris. Beräkningen bygger på BE Groups egen modell. Denna modell har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Internpriserna mellan koncernens segment är satta utifrån principen om ”armlängds avstånd” det vill säga mellan parter som är oberoende av varandra, välinformerade och med ett intresse av transaktionerna. Varupriset baseras på aktuella inköpspriser med påslag för intern marginal.

Information om produkter och tjänster samt geografiska områden

Koncernen består av två affärsområden, Sverige & Polen och Finland & Baltikum. Koncernens övriga verksamheter samlas inom Moderbolaget och koncernposter.

Sverige & Polen

Inom affärsområde Sverige & Polen ingår BE Groups verksamheter i Sverige under firmanamnen BE Group Sverige AB och Lecor Stålteknik AB samt verksamheten i Polen under namnet BE Group Sp. z o.o. BE Group Sverige AB erbjuder försäljning och distribution av koncernens produkter såsom handelsstål, rostfritt stål och aluminium. I kombination med materialet tillhandahålles också produktionsservice då bolaget i olika produktionsprocesser vidareförädlar material för att uppfylla specifika krav hos kunderna. Som exempel kan nämnas kapning, blästring, målning, borrning och skärning i olika former. Därutöver erbjuder bolaget annan service i form av avancerade logistiklösningar samt materialrådgivning. BE Group Sverige AB äger vidare 50 procent av tunnplåtsbearbetningsföretaget ArcelorMittal BE Group SSC AB. Lecor Stålteknik AB tillhandahåller stålkonstruktionslösningar till kunder inom byggindustrin i Sverige och verksamheten i Polen erbjuder produktionsservice till polska och nordiska kunder.

Finland & Baltikum

Inom affärsområde Finland & Baltikum ingår BE Groups verksamhet i Finland som bedrivs under firmanamnet BE Group Oy Ab och verksamheterna i de baltiska länderna under firmanamnen BE Group AS, Estland, BE Group SIA, Lettland och UAB BE Group, Litauen. I samtliga verksamheter erbjuds försäljning och distribution av koncernens produkter såsom handelsstål, rostfritt stål och aluminium. I Finland tillhandahålls också produktionsservice i stor omfattning. Som exempel kan nämnas kapning, blästring, målning, borrning och skärning i olika former. Därutöver erbjuder bolaget i Finland sina kunder logistiklösningar, rådgivning och finansiering av rörelsekapital.

Moderbolaget och koncernposter

Under Moderbolaget och koncernposter rapporteras utöver Moderbolaget och koncernelimineringar även delar av koncernens verksamheter som är under omstrukturering; BE Group Tjeckien, BE Group Slovakien, BE Group Produktion Eskilstuna samt RTS Estland. Omstruktureringen av dessa verksamheter är i allt väsentligt genomförda.

Effekterna avseende IFRS 16 har rapporterats under Moderbolaget & koncernposter och har inte fördelats ut på de två affärsområdena.

Koncernen

Sales by country based on customer’s domicile Försäljning per land utifrån kundens hemvist 2019 2018
Sweden Sverige 2 156 2 431
Finland Finland 1 872 1 935
Other countries Övriga länder 331 437
Total Totalt 4 359 4 803
Tangible, intangible and financial assets by country Materiella, immateriella och finansiella anläggningstillgångar per land 2019 2018
Sweden Sverige 476 476
Finland Finland 286 308
Other countries Övriga länder 10 9
Total Totalt 772 793

Moderbolaget

Sales of intra-group services by country based on domicile of subsidiary Försäljning av interna tjänster per land utifrån dotterbolagens hemvist 2019 2018
Sweden Sverige 46 50
Finland Finland 42 45
Other countries Övriga länder 9 13
Total Totalt 97 108