Not 13 – Övriga immateriella anläggningstillgångar

Other intangible assets Customer relations Software and licenses Total
Övriga immateriella anläggningstillgångar Kund-
relationer
Mjukvara och licenser Totalt
Group Koncern 2019 2018 2019 2018  2019  2018  2019  2018
Accumulated cost Ackumulerade anskaffningsvärden
At January 1 Vid årets början 4 5 34 34 148 145 186 184
Acquisitions Nyanskaffningar 1 2 1 2
Disposals and scrappings Avyttringar och utrangeringar 0 -5 -2 -4 -6 -5
Reclassification Omklassificering 3 2 2 3
Divested/liquidated operations Avyttrad/likviderad verksamhet -32 -32
Exchange differences for the year Årets valutakursdifferenser 0 1 1 1 1 2 2
Total accumulated closing balance Summa ackumulerade anskaffningsvärden 4 4 1 34 148 148 153 186
Accumulated scheduled depreciation Ackumulerade avskrivningar enligt plan
At January 1 Vid årets början -2 -5 -26 -25 -144 -135 -172 -165
Disposals and scrappings Avyttringar och utrangeringar 0 5 4 4 5
Reclassification Omklassificering
Divested/liquidated operations Avyttrad/likviderad verksamhet 26 26
Scheduled amortization for the year Årets avskrivning enligt plan 0 -1 -2 -8 -2 -9
Exchange differences for the year Årets valutakursdifferenser 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -3
Total accumulated depreciation Summa ackumulerade avskrivningar -2 -2 -1 -26 -143 -144 -146 -172
Accumulated impairment Ackumulerade nedskrivningar
At January 1 Vid årets början -8 -8 -8 -8
Divested/liquidated operations Avyttrad/likviderad verksamhet 8 8
Impairment losses for the year Årets nedskrivningar
Total accumulated impairment Summa ackumulerade nedskrivningar -8 -8
Carrying amount at end of period Redovisat värde vid periodens slut 2 2 5 4 7 6
Amortization for the year is reported on the following lines in the income statement Årets avskrivningar redovisas på följande
rader i resultaträkningen
Selling expenses Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrative expenses Administrationskostnader 0 -1 -2 -8 -2 -9
Total Summa 0 -1 -2 -8 -2 -9
Parent Company Moderbolag 2019 2018 2019 2018  2019  2018  2019  2018
Accumulated cost Ackumulerade anskaffningsvärden
At January 1 Vid årets början 108 108 108 108
Acquisitions Nyanskaffningar
Reclassification Omklassificeringar 1 1
Total accumulated closing balance Summa ackumulerade anskaffningsvärden 109 108 109 108
Accumulated scheduled depreciation Ackumulerade avskrivningar enligt plan
At January 1 Vid årets början -107 -100 -107 -100
Scheduled amortization for the year Årets avskrivning enligt plan -1 -7 -1 -7
Total accumulated depreciation Summa ackumulerade avskrivningar -108 -107 -108 -107
Carrying amount at end of period Redovisat värde vid periodens slut 1 1 1
Amortization for the year is reported on the following lines in the income statement Årets avskrivningar redovisas på följande rader i resultaträkningen
Administrative expenses Administrationskostnader -1 -7 -1 -7
Total Summa -1 -7 -1 -7