Not 14 – Materiella anläggningstillgångar

    Buildings and land Plant and machinery Equipment, tools, fixtures and fittings New constructioning progress and advance payments for tangible assets Total
    Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggnings-tillgångar Totalt
Koncern 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 19 21 537 507 162 159 4 14 722 701
Nyanskaffningar 9 24 1 5 15 4 25 33
Avyttringar och utrangeringar -2 -10 -15 -33 -6 -43 -23
Omklassificeringar -19 7 1 3 -5 -14 -23 -4
Årets valutakursdifferenser 0 0 5 14 1 1 0 6 15
Summa ackumulerade anskaffningsvärden 19 19 522 537 132 162 14 4 687 722
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -17 -17 -440 -415 -149 -148 -606 -580
Avyttringar och utrangeringar 1 9 13 30 4 39 18
Omklassificeringar 3 -2 3 -2
Årets avskrivning enligt plan -1 -1 -23 -24 -3 -4 -27 -29
Årets valutakursdifferenser -3 -12 -1 -1 -4 -13
Summa ackumulerade avskrivningar -18 -17 -454 -440 -123 -149 -595 -606
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -2 -2 -3 -4 -5 -6
Årets avyttringar och utrangeringar 0 2 1 2 1
Årets nedskrivningar
Årets valutakursdifferenser 0 0 0 0
Summa ackumulerade nedskrivningar -2 -2 -1 -3 -3 -5
Redovisat värde vid periodens slut 1 2 66 95 8 10 14 4 89 111