Not 15 – Leasingavtal

Koncernen har leasingavtal för bland annat fastigheter, fordon, maskiner och övrig utrustning som används i verksamheten. Leasing av fastigheter och maskiner har generellt en leasingperiod på mellan 3 och 15 år, medan fordon och övrig utrustning generellt löper mellan 3 och 5 år. Koncernens skyldigheter i leasingavtalen säkras av leasegivarens äganderätt.

Nyttjanderättstillgångar

Tabellen nedanför presenterar nyttjanderätternas bokförda värde och avskrivningar per tillgångsslag samt räkenskapsårets tillkommande nyttjanderätter.

2019 Buildings Cars Equipment, tools, fixtures and fittings Other Total
2019 Byggnader Bilar Inventarier, verktyg och installationer Övrigt Totalt
Depreciation Avskrivningar -78 -4 -1 -1 -84
Closing balance, December 31, 2019 Utgående balans 31 december 2019 511 7 19 4 540
Tillkommande nyttjanderätter under räkenskapsåret 2019 uppgår till totalt 40 MSEK.

Leasingskulder

I tabellen nedanför presenteras de belopp som har redovisats som leasingskulder i koncernens balansräkning.

2019
Non-current leasing liabilities Långfristiga leasingskulder 449
Current leasing liabilities Kortfristiga leasingskulder 92
Total Totalt 541

I tabellen nedanför presenteras en löptidsanalys avseende avtalsenliga odiskonterade betalningar av leasingskulderna.

2019
Maturity within 1 year Förfaller inom 1 år 93
Maturity within 1-2 years Förfaller inom 1-2 år 82
Maturity within 2-3 years Förfaller inom 2-3 år 66
Maturity within 3-5 years Förfaller inom 3-5 år 117
Maturity later than 5 years Förfaller efter 5 år 228
Total Totalt 586

Resultatpåverkan hänförlig till leasingavtal

I tabellen nedanför presenteras de belopp, hänförliga till leasingavtal, som har redovisats i koncernens resultaträkning under året.

Costs Kostnader 2019
Depreciation of rights of use Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar 84
Interest expenses for leasing liabilities Räntekostnader för leasingskulder 11
Total Totalt 95
Koncernens totala kassautflöde hänförligt till leasingavtal uppgick till 89 MSEK.

Ej påbörjade leasingåtaganden

Den tidigare kommunicerade maskininvesteringen i Norrköping kommer till viss del att finansieras via leasing. Leasingavtalet förväntas påbörjas under första halvåret 2020 och löper under 60 månader. Leasingskulden vid avtalets inledningsdatum förväntas uppgå till ca 18 MSEK baserat på ett 40-procentigt restvärde och 60 månaders löptid.

Leasingavgifter avseende operationell leasing 2018

Group Parent Company
2018 2018
Lease fees, operational leasing Minimum lease fees Variable fees Minimum lease fees Variable fees
Koncern Moderbolag
2018 2018
Leasingavgifter operationell leasing Minimi leaseavgifter Variabla avgifter Minimi leaseavgifter Variabla avgifter
Buildings and land Byggnader och mark 92 2
Other Övrigt 8 0 0
Total lease fees Total leasing avgift 100 0 2

Operationella leasingskulder förfaller till betalning enligt nedan:

Group Parent Company
Koncern Moderbolag
Future maturities of minimum lease fees Framtida minimileasingavgifters förfall 2018 2018
Within one year Inom ett år 91 2
One to five years Mellan ett och fem år 288 6
Later than five years Senare än om fem år 238
Total Totalt 617 8

Finansiell leasing 2018

    Buildings and land Plant and machinery Total
Group Koncern Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Totalt
Tillgångar som innehas under finansiella leasingavtal ingår med ett redovisat värde om 1 17 18

Framtida minimileaseavgifter som hänför sig till finansiella leasingavtal förfaller till betalning enligt följande:

Group Koncern
Within one year Inom ett år 1 5 6
One to five years Mellan ett och fem år 11 11
Later than five years Senare än fem år 2 2
Total future minimum lease fees Summa framtida minimileaseavgifter 1 18 19
Amount representing interest Belopp som representerar ränta -1 -1
Total carrying value of lease liability Summa redovisat värde av leasingskuld 1 17 18