Not 16 – Andelar i koncernbolag

Parent Company Moderbolag 2019 2018
Accumulated cost Ackumulerade anskaffningsvärden
At January 1 Vid årets början 1 630 1 630
Acquisitions and capital contributions Förvärv och kapitaltillskott
Divestment and liquidation Avyttring och likvidation
Total accumulated cost Summa ackumulerade anskaffningsvärden 1 630 1 630
Accumulated impairment Ackumulerade nedskrivningar
At January 1 Vid årets början -758 -754
Divestment and liquidation Avyttring och likvidation
Impairment losses for the year Årets nedskrivningar -4 -4
Total accumulated impairment Summa ackumulerade nedskrivningar -762 -758
Carrying amount at end of period Redovisat värde vid periodens slut 868 872

Spec av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i koncernbolag

Subsidiaries/Reg. No./Domicile Participating interests % Carrying amount
Dotterbolag / Org nr / Säte Antal andelar % Redovisat värde
BE Group Sverige AB, 556106-2174, Sweden BE Group Sverige AB, 556106-2174, Sverige 20 000 100 709
BE Group Oy Ab, 1544976-7, Finland BE Group Oy Ab, 1544976-7, Finland 204 000 100 147
BE Group AS, 10024510, Estonia BE Group AS, 10024510, Estland 40 100 0
BE Group SIA, 40003413138, Latvia BE Group SIA, 40003413138, Lettland 100 100 0
UAB BE Group, 211685290, Lithuania UAB BE Group, 211685290, Litauen 100 100
BE Group Sp. z o.o, 0000006520, Poland BE Group Sp. z o.o., 0000006520, Polen 20 216 100
Lecor Stålteknik AB, 556584-6382, Sweden Lecor Stålteknik AB, 556584-6382, Sverige 1 000 100 12
BE Group Produktion Eskilstuna AB, 556788-2344, Sweden BE Group Produktion Eskilstuna AB, 556788-2344, Sverige 5 000 100
RTS Eesti OÜ, 11657766, Estonia RTS Eesti OÜ, 11657766, Estland
868
Acquisitions, capital contributions and impairments during the year Förvärv, kapitaltillskott och nedskrivningar under året 2019 2018
BE Group Sp. z o.o BE Group Sp. z o.o -4
UAB BE Group UAB BE Group -4
-4 -4
Nedskrivningarna under året är relaterade till nedskrivningar av aktier i dotterbolag.