Not 17 – Andelar i joint venture

BE Group äger 50 procent av ArcelorMittal BE Group SSC AB (org.nr. 556192-8770, säte Karlstad). Ägandet i det samägda bolaget redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att 50% av resultatet efter skatt för det samägda bolaget redovisas som resultatandel inom rörelseresultatet i BE Group koncernen.

Earnings in joint venture ArcelorMittal BE Group SSC AB Resultat i joint venture ArcelorMittal BE Group SSC AB 2019 2018
Profit/loss before tax Resultat före skatt 6 11
Tax Skatt -1 -2
Profit/loss after tax Resultat efter skatt 5 9
Dividends received Erhållen utdelning 5 9
Overview of income statements and balance sheets for the joint venture Sammandrag av resultaträkningar och
balansräkningar för joint venture
2019 2018
Net sales Nettoomsättning 814 838
Operating result Rörelseresultat 7 12
Net financial items Finansnetto -1 -1
Tax Skatt -1 -2
Profit/loss for the year Årets resultat 5 9
2019 2018
Non-current assets Anläggningstillgångar 195 200
Current assets excl. cash and equivalents Omsättningstillgångar exkl. likvida medel 239 248
Cash and equivalents Likvida medel 6 2
Total assets Summa tillgångar 440 450
2019 2018
Equity Eget kapital 274 279
Provisions Avsättningar 20 20
Interest-bearing liabilities Räntebärande skulder 72 70
Other non-interest-bearing liabilities Övriga icke räntebärande skulder 74 81
Total equity and liabilities Summa eget kapital och skulder 440 450
Participations in joint ventures Andelar i joint venture 2019 2018
Opening balance, cost Ingående anskaffningsvärde 113 117
Dividends received Erhållen utdelning -5 -9
Share in earnings of joint venture Resultatandel i joint venture 3 4
Rounding Avrundning -1 1
Carrying amount at year-end Bokfört värde vid årets utgång 110 113
Transactions with joint venture
ArcelorMittal BE Group SSC AB
Transaktioner med joint venture ArcelorMittal BE Group SSC AB 2019 2018
Receivables due from joint venture Fordringar på joint venture
Debts owed to joint venture Skulder till joint venture 11 7
Sales to joint venture Försäljning till joint venture
Purchases from joint venture Inköp från joint venture 90 98
Dividends received Erhållen utdelning 5 9
Transaktioner med joint venture sker till marknadsmässiga priser och villkor.

Nedskrivningsprövning

Koncernen är via BE Group Sverige AB ägare av 50 procent av aktierna i ArcelorMittal BE Group SSC AB och värdet av bolagets andel prövades genom att återvinningsvärdet jämförs med det bokförda värdet.

Återvinningsvärdet har uppskattats med hjälp av ett nyttjandevärde som bygger på kassaflödesprognoser för fem år framåt samt ett slutvärde baserat på en årlig tillväxttakt om 2 procent. Kassaflödena har nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta om 11,5 procent före skatt. Diskonteringsräntan har bestämts utifrån samma metodik som vid prövning av Goodwill (se not 12) med den skillnaden att kapitalstrukturen i joint venture använts för att vikta samman kapital- och räntekostnad. Bokfört värde uppgår till 110 MSEK.