Not 18 – Andra långfristiga värdepappersinnehav

Group Koncern 2019 2018
Accumulated cost Ackumulerade anskaffningsvärden
At January 1 Vid årets början 0 0
Divestments for the year Årets avyttring
Exchange differences for the year Årets valutakursdifferenser 0 0
Carrying amount at end of period Redovisat värde vid periodens slut 0 0