Not 19 – Räntebärande fordringar hos koncernbolag

Parent Company Moderbolag 2019 2018
Accumulated cost Ackumulerade anskaffningsvärden
At January 1 Vid årets början 179 194
New receivables Tillkommande fordringar 57 72
Settled receivables Reglerade fordringar -15 -89
Impairment of receivables Nedskrivning av fordringar -1
Exchange rate differences for the year Årets valutakursdifferenser 1 3
Carrying amount at end of period Redovisat värde vid periodens slut 222 179
Of which recognized as non-current Varav redovisat som långfristigt 28 98
Of which recognized as current Varav redovisat som kortfristigt 194 81