Not 2 – Kostnader fördelade per kostnadsslag

Specifikation över kostnader fördelade per kostnadsslag avser poster som ingår i resultaträkningens kostnad för sålda varor, försäljningskostnader, administrationskostnader och övriga rörelsekostnader.

Group Koncern 2019 2018
Material costs Materialkostnader 3 437 3 763
Salaries, other remuneration and social security expenses Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 393 396
Other external costs Övriga externa kostnader 328 476
Depreciation, amortization and write-downs 1) Avskrivningar och nedskrivningar 1) 113 38
Other operating expenses Övriga rörelsekostnader 4 6
Total Totalt 4 275 4 679
1) I avskrivningar och nedskrivningar för 2019 avser 84 MSEK avskrivningar på nyttjanderättstillgångar relaterade till IFRS 16.