Not 20 – Varulager

Group Koncern 2019 2018
Inventories Varulager
Finished goods Handelsvaror 321 329
Raw materials Råvaror 307 303
Work in progress Produkter i arbete 14 19
Other Övrigt
Total Summa 642 651
Group Koncern 2019 2018
Obsolescence reserve, inventories Inkuransreserv varulager
Carrying amount at January 1 Bokfört värde vid årets början -21 -24
Divested/liquidated operations Avyttrad/likviderad verksamhet 10
Translation difference Omräkningsdifferens 0 0
Change for the year Årets förändring -4 3
Total obsolescence reserve, inventory Summa inkuransreserv varulager -15 -21