Not 21 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Group Koncern 2019 2018
Rent for premises Lokalhyror 8 9
Insurance fees Försäkringar 4 4
Other items Övriga poster 6 16
Total prepaid expenses and accrued income Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 29
Parent Company Moderbolag 2019 2018
Other items Övriga poster 1 1
Total prepaid expenses and accrued income Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 1