Not 22 – Eget kapital

Aktiekapital och antal aktier

Group Koncern 2019 2018
Issued capital at January 1 Emitterade aktier per 1 januari 13 010 124 13 010 124
Issued capital at December 31 Emitterade aktier per 31 december 13 010 124 13 010 124

Per den 31 december 2019 omfattade det registrerade aktiekapitalet 13 010 124 (13 010 124) stamaktier. Aktierna har ett kvotvärde om 20,00 kr (20,00). Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid årsstämman med en röst per aktie. Alla aktier har samma rätt till bolagets kvarvarande nettotillgångar.

Övrigt tillskjutet kapital

Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursfonder som förts över till reservfond per den 31 december 2005. Avsättningar till överkursfond från den 1 januari 2006 och framöver redovisas också som tillskjutet kapital.

Reserver

Omräkningsreserv

Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter, som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina rapporter i svenska kronor.

I omräkningsreserven redovisas också säkringen av nettoinvestering i utländska dotterbolag. Den består av valutakursdifferenser som uppstår vid omvärdering av skulder, som har upptagits som säkringsinstrument av en nettoinvestering i en utländsk verksamhet. Beloppet är efter skatteeffekt.

Group Koncern 2019 2018
Carrying amount at January 1 Bokfört värde vid årets början 41 31
Exchange rate difference for the year Årets valutakursdifferens 31 21
Hedging of net investments in foreign subsidiaries Säkring av nettoinvestering i utländskt dotterbolag -36 -15
Tax attributable to hedging of net investment in foreign subsidiary Skatt hänförlig till säkring av nettoinvestering i utländskt dotterbolag 8 4
Carrying amount at end of period Redovisat värde vid periodens slut 44 41
En omklassificering på 7 MSEK har skett under 2019 avseende avyttrad/likviderad verksamhet. 

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterbolag. Tidigare avsättningar till reservfond, exklusive överförda överkursfonder, ingår i denna eget kapitalpost.

Egna aktier

2019 2018
Group Number   Amount Number  Amount
2019 2018
Koncern Antal  Belopp Antal  Belopp
Balance at January 1 Ingående balans 26 920 21 26 920 21
Closing balance at end of period Utgående balans vid periodens slut 26 920 21 26 920 21
Förvärv av egna aktier har redovisats direkt mot balanserade vinstmedel.

Utdelning

Koncernens utdelningspolicy innebär att BE Group över tiden ska dela ut minst 50 procent av koncernens resultat efter skatt. Utdelning ska ske med hänsyn tagen till BE Groups finansiella ställning och framtidsutsikter. I enlighet med beslut vid årsstämman i april 2019, lämnades utdelning på 1,75 kr per aktie, vilket motsvarade 29 procent av resultatet efter skatt för räkenskapsåret 2018. Styrelsen föreslår att ingen utdelning (1,75) lämnas för räkenskapsåret 2019.

Moderbolag

Bundet eget kapital

Bundna fonder

Bundna fonder får inte minskas genom utdelning.

Reservfond

Syftet med reservfonden har varit att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust. I reservfonden ingår även belopp som före den 1 januari 2006 tillförts överkursfonden.

Fritt eget kapital

Balanserade vinstmedel

Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Tillsammans med årets resultat erhålls summa fritt eget kapital, vilket är det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

Överkursfond

När aktier emitteras till överkurs, det vill säga när det för aktierna ska betalas mer än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande det erhållna beloppet utöver aktiernas kvotvärde, föras till överkursfonden. Belopp som tillförts överkursfonden från och med 1 januari 2006 ingår i det fria egna kapitalet.