Not 23 – Avsättningar

Group Koncern 2019 2018
Restructuring costs Omstruktureringskostnader 17
Other Övrigt 1 4
Total Summa 1 21
Of which: Varav:
Non-current Långfristigt 0 0
Current Kortfristigt 1 21
Total Summa 1 21
2019 Restructuring costs Other
2019 Omstruktureringskostnader  Övrigt
Carrying amount at January 1 Bokfört värde vid årets början 17 4
New provisions Nya avsättningar
Amount used during the period Belopp som tagits i anspråk under perioden -17 -3
Carrying amount at end of period Redovisat värde vid periodens slut 1
Expected date of outflow of resources: Förväntad tidpunkt för utflöde av resurser:
2020 2020 1
2021–2024 2021-2024
Total Summa 1

Moderbolag

Moderbolagets avsättningar uppgår till 0 (0).