Not 26 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter till kreditinstitut

Group Koncern 2019 2018
Liens on assets Företagsinteckningar 1 185 1 172
Property mortgages Fastighetsinteckningar
Shares in subsidiaries Aktier i dotterbolag 1 018
Total Summa 1 185 2 190
Parent Company Moderbolag 2019 2018
Promissory notes receivable Reversfordran 329 326
Shares in subsidiaries Aktier i dotterbolag 856
Total Summa 329 1 182

Finansiella tillgångar som ställts som säkerhet

Moderbolaget har reversfordringar på BE Group Sverige AB och BE Group Oy Ab som har lämnats som säkerhet i de externa låneavtalen. Det redovisade värdet motsvarar det upptagna beloppet som ställd säkerhet. För väsentliga villkor och förutsättningar i de externa låneavtalen hänvisas till not 31 Finansiell riskhantering.

Eventualförpliktelser

Group Koncern 2019 2018
Guarantees Garantier 6  6
Other items Övriga poster 7  8
Total Summa 13  14
Parent Company Moderbolag 2019  2018
Guarantee obligations for the benefit of subsidiaries Borgensförbindelser till förmån för dotterbolag 9  14
Total Summa 9  14

Moderbolaget har gått i solidarisk borgen för dotterbolagens fullgörande av leverantörsskulder gentemot materialleverantörer. Utöver dessa redovisade åtaganden har moderbolaget även lämnat sedvanliga garantier för dotterbolagens hyresåtaganden gentemot fastighetsägare. För vidare upplysningar om hyreskontrakt hänvisas till not 15.