Not 27 – Kortfristiga räntebärande skulder

Group Koncern 2019 2018
Overdraft facility Checkräkningskredit
Credit limit Beviljad kreditlimit 150 100
Unutilized part of credt limit Outnyttjad del -150 -100
Utilized credit amount Utnyttjat kreditbelopp
Current leasing liabilities Kortfristiga leasingskulder 92
Other current interest-bearing liabilities Övriga kortfristiga räntebärande skulder 6 5
Total current interest-bearing liabilities Totala kortfristiga räntebärande skulder 98 5

Säkerheter redovisas i not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser.