Not 28 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter