Not 29 – Tilläggsinformation till kassaflödesanalys

Group Koncern 2019 2018
Interest paid and dividends received Betalda räntor och erhållen utdelning
Dividends received Erhållen utdelning
Interest received Erhållen ränta 0 0
Interest paid Erlagd ränta -22 -12
Adjustment for non-cash items Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Depreciation, amortization and write-down of assets 1) Av- och nedskrivningar av tillgångar 1) 113 38
Unrealized exchange rate differences Orealiserade valutakursdifferenser
Capital gain/loss on sale of fixed assets Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0 2
Difference between participation in joint venture and dividends received Skillnad mellan periodens resultatandel i joint venture och erhållen utdelning 2 5
Provisions and other items not affecting liquidity Avsättningar och andra ej likviditetspåverkande resultatposter -9 -3
Total Summa 106 42
Parent Company Moderbolag 2019 2018
Interest paid and dividends received Betalda räntor och erhållen utdelning
Dividends received Erhållen utdelning 16 26
Dividends paid Erlagd utdelning -23
Interest received Erhållen ränta 17 18
Interest paid Erlagd ränta -19 -20
Adjustment for non-cash items Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Depreciation and write-down of assets Av- och nedskrivningar av tillgångar 1 7
Unrealized exchange rate differences Orealiserade valutakursdifferenser
Total Summa 1 7
1) I avskrivningar och nedskrivningar för 2019 avser 84 MSEK avskrivningar på nyttjanderättstillgångar relaterade till IFRS 16.

Avstämning skulder

Cash flow Items not affecting cash flow
Group 31/12/18 Acquisitions New lease
agreements
Exchange rate
differences
31/12/19
Kassaflöden Ej kassaflödespåverkande poster
Koncern 2018-12-31 Förvärv Nya leasing-avtal Valutakurs-differenser 2019-12-31
Overdraft facility Checkräkningskredit
Factoring Factoring 0 6 6
Bank loan Banklån 530 6 536
Lease liability Leasingskulder 18 -4 527 0 541
Total Summa 548 -4 6 527 6 1 083
Cash flow Items not affecting cash flow
Group 31/12/17 Acquisitions New lease
agreements
Exchange rate
differences
31/12/18
Kassaflöden Ej kassaflödespåverkande poster
Koncern 2017-12-31 Förvärv Nya leasing-avtal Valutakurs-differenser 2018-12-31
Overdraft facility Checkräkningskredit
Bank loan Banklån 526 -13 17 530
Lease liability Leasingskulder 13 -5 10 0 18
Total Summa 539 -18 10 17 548