Not 3 – Anställda, personalkostnader och ersättningar till ledande befattningshavare

Belopp i denna not redovisas i tusentals kronor om ej annat anges.

Average number of employees 2019 of whom men 2018 of whom men
Medelantalet anställda 2019 varav män 2018 varav män
Parent Company Moderbolag
Sweden Sverige 11 54% 10 51%
Total in the Parent Company Totalt i moderbolaget 11 54% 10 51%
Subsidiaries Dotterbolag
Sweden Sverige 301 83% 309 83%
Finland Finland 262 95% 263 94%
Estonia Estland 17 71% 20 68%
Latvia Lettland 12 74% 11 70%
Lithuania Litauen 10 80% 10 76%
Poland Polen 39 95% 29 92%
Czech Republic Tjeckien 16 68%
Total for subsidiaries Totalt i dotterbolag 641 88% 658 86%
Group total Koncernen totalt 652 87% 668 86%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningen

2019 2018
Gender distribution, Group management Percentage women Percentage women
2019 2018
Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Andel kvinnor
Parent Company Moderbolag
Board Styrelsen 20% 18%
Other senior executives Övriga ledande befattningshavare 25% 25%
Group Koncern totalt
Board Styrelsen 10% 10%
Other senior executives Övriga ledande befattningshavare 13% 11%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Group Koncern 2019 2018
Salaries and remunerations Löner och ersättningar 294 514 294 914
Pension expense, defined-contribution plans Pensionskostnader, avgiftsbaserade 35 936 36 484
Social security contributions Sociala avgifter 62 579 64 689
393 029 396 087
Parent Company 2019 2018
Salaries and remunerations  Social security expenses Salaries and remunerations Social security expenses
Moderbolag 2019 2018
Löner och ersättningar Sociala kostnader Löner och ersättningar Sociala kostnader
Parent Company Moderbolaget 12 490 7 845 12 099 7 114
(of which, pension expenses)1) (varav pensionskostnad) 1) (3 218) (2 490)
1) Av moderbolagets pensionskostnader avser 1 614 (1 473) KSEK gruppen ledande befattningshavare. Det finns inga utestående pensionsförpliktelser.

Löner och andra ersättningar fördelade på moderbolag och dotterbolag samt mellan ledande befattningshavare och övriga anställda 1)

2019 2018
Senior executives2)   Other employees Senior executives2)  Other employees
2019  2018
Ledande befattningshavare2)   Övriga anställda Ledande befattningshavare2)   Övriga anställda
Parent Company Moderbolag 6 994 5 496 7 641 4 458
(of which, bonuses, etc.) (varav tantiem o.d.) (-) (-) (967) (215)
Subsidiaries Dotterbolag 7 352 270 094 6 488 271 227
(of which, bonuses, etc.) (varav tantiem o.d.) (406) (3 632) (314) (7 675)
Group total Koncernen totalt 14 346 275 590 14 129 275 685
(of which, bonuses, etc.) (varav tantiem o.d.) (406) (3 632) (1 281) (7 890)
1) I löner och andra ersättningar ingår grundlön och semestertillägg.
2) Ledande befattningshavare omfattar styrelseledamöter, personer i koncernledningen samt VD i respektive dotterbolag.

Förmånsbestämda pensionsplaner

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. Bolaget har inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört att planen inte varit möjlig att redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöring. Förväntade avgifter nästa rapportperiod för ITP 2-försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 7,6 MSEK (5,6).

Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt tillåtas variera mellan 125 och 155 procent. Om Alectas kollektiva konsolideringsnivå understiger 125 procent eller överstiger 155 procent ska åtgärder vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår till normalintervallet. Vid låg konsolidering kan en åtgärd vara att höja det avtalade priset för nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Vid hög konsolidering kan en åtgärd vara att införa premiereduktioner. Vid utgången av 2019 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva preliminära konsolideringsnivån till 148 procent (142).

Avgiftsbestämda pensionsplaner

I Sverige har koncernen avgiftsbestämda pensionsplaner för arbetare som helt bekostas av företagen. Pensionsplanerna i Finland samt övriga länder behandlas som ett avgiftsbestämt pensionsarrangemang. För de avgiftsbestämda pensionsarrangemangen betalas pensionsavgifterna till ett pensionsförsäkringsbolag och redovisas som en kostnad i resultaträkningen för den räkenskapsperiod till vilken de hänför sig. I övriga länder finns avgiftsbestämda planer vilka till viss del bekostas av dotterföretagen och delvis täcks genom avgifter som de anställda betalar. Betalning till dessa planer sker löpande enligt reglerna i respektive plan.

Ersättningar till ledande befattningshavare

Den totala ersättningen till verkställande direktören och till övriga ledande befattningshavare innefattar fast lön, rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Dessa ersättningskomponenter är baserade på riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, som antagits av årsstämman 2019, vilka återges i förvaltningsberättelsen.

I nedanstående tabeller redovisas den faktiska kostnaden för ersättningar och övriga förmåner avseende räkenskapsåren 2019 och 2018 till styrelsen, verkställande direktören (tillika koncernchefen) samt övriga ledande befattningshavare. De sistnämnda är de personer som jämte verkställande direktören är medlemmar i koncernledningen.

1) Vid extra bolagsstämma i september 2019 valdes styrelseledamoten Jörgen Zahlin till ny styrelseordförande och efterträdde Petter Stillström, som kvarstår som ordinarie styrelseledamot.
2) Anders Martinsson tjänstgjorde som verkställande direktör fram till den 30 september, 2019.
3) Peter Andersson tillträdde som verkställande direktör den 1 oktober, 2019.
4) Övriga ledande befattningshavare består av 3 personer.
5) I grundlön ingår även semesterersättning.
1) Charlotte Hansson avgick ur bolagets styrelse i samband med årsstämman i april 2018.
2) Carina Andersson tillträdde bolagets styrelse i samband med årsstämman i april 2018.
3) Esa Niemi avgick ur bolagets styrelse i samband med årsstämman i april 2018.
4) Mikael Sjölund hade under året ett separat konsultuppdrag för Lecor Stålteknik AB. Detta uppdrag var inte relaterat till styrelseuppdraget.
5) Övriga ledande befattningshavare består av 3 personer.
6) I övriga förmåner ingår även semestertillägg.

Nedan redogörs för avtalsenliga villkor för ersättning till styrelsen, verkställande direktören och koncernchefen samt övriga ledande befattningshavare. För redogörelse av riktlinjer antagna av årsstämman se förvaltningsberättelsen.

Ersättning till styrelsen

Till styrelsens ordförande och övriga ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ska utgå om totalt 1 260 KSEK (1 260) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 420 KSEK (420) till styrelsens ordförande och 210 KSEK (210) till envar av övriga årsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Utöver detta ska ersättning för utskottsarbete utgå med 70 KSEK (70) till ordförande i revisionsutskottet samt 40 KSEK (40) vardera till övriga ledamöter av revisionsutskottet. Ingen ersättning utgår för arbete i ersättningsutskottet. Övriga ersättningar har utgått i form av skattepliktiga reseersättningar.

Ersättning till verkställande direktören och koncernchefen

Ersättning

I enlighet med styrelsens beslut utgår normalt ersättning till verkställande direktören och koncernchefen i form av grundlön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Grundlönen till verkställande direktören och koncernchefen uppgår till 2 160 MSEK (2 364). För den verkställande direktören och koncernchefen kan den rörliga ersättningen uppgå till högst 50 procent av grundlönen. Eventuella bonusutbetalningar och storleken på dessa relateras till i förväg definierade mål som fastställs av styrelsen.

Uppsägningstider och avgångsvederlag

Verkställande direktören och koncernchefen har 9 månaders uppsägningstid vid uppsägning från bolagets sida och sex månader vid egen uppsägning. Under uppsägningstiden har verkställande direktören och koncernchefen rätt till full lön och övriga anställningsförmåner, oavsett om arbetsplikt föreligger eller ej. Någon rätt till avgångsvederlag föreligger ej.

Pensionsersättningar

Utöver förmåner enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension görs pensionsinbetalningar med 30 procent (30) av den fasta årslönen jämte semesterersättning, vilket utgör pensionsgrundande lön. BE Group AB:s åtagande är begränsat till betalning av årspremien. Pensionen är ej antastbar.

Ersättning till övriga ledande befattningshavare i moderbolaget och koncernen

Ersättning

Ersättningen utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. För övriga ledande befattningshavare kan den rörliga ersättningen uppgå till maximalt 30 procent av grundlönen. Eventuella bonusutbetalningar och storleken på dessa fastställs av koncernchefen på grundval av uppfyllande av finansiella och individuella mål.

Uppsägningstider och avgångsvederlag

Övriga ledande befattningshavare har upp till 12 månaders uppsägningstid vid uppsägning från BE Groups sida. Vid egen uppsägning gäller 6 månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden har de övriga ledande befattningshavarna rätt till full lön och övriga anställningsförmåner. Rätt till avgångsvederlag föreligger ej.

Pensionsersättningar

För övriga ledande befattningshavare tillämpas avgiftsbaserad pensionslösning. BE Groups åtagande är begränsat till betalning av årspremien. Pensionen är ej antastbar. Pensionsgrundande lön utgörs av fasta årslönen jämte genomsnittlig bonus under de tre senaste åren.

Ersättningsutskott

För information om BE Groups berednings- och beslutsprocess avseende ersättningar till ledande befattningshavare hänvisas till bolagsstyrningsrapporten.